Кафедра Мистецьких дисциплін

Програма навчальної дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва в початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 8.01010201 Початкова освіта.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: вдосконалення професійно-методичних напрацювань в галузі викладання образотворчого мистецтва в початковій школі.

 Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, рисунок, живопис, психологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи методики викладання образотворчого мистецтва в початковій школі.

2. Сучасні тенденції у викладанні образотворчого мистецтва у початковій школі.

3. Провідні практичні питання методики викладання образотворчого мистецтва у початковій школі.

4. Особливості формування та розвитку творчої особистості засобами образотворчого мистецтва.

Мета навчальної дисципліни: виховання в майбутніх учителів початкових класів художньої культури, надання їм теоретичної, методичної, практичної підготовки до роботи з художньо-естетичного виховання учнів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва в початковій школі» є:

а) систематизувати і узагальнити багаж знань студентів з методики організації та проведення занять з образотворчого мистецтва з учнями початкової школи; б) дати студентам сучасне розуміння педагогіки образотворчого мистецтва у початковій школі на основі порівняння різних напрямків і концепцій художньої освіти засобами образотворчого мистецтва; в) увага приділяється дидактичним і методичним основам викладання образотворчого мистецтва у початковій школі; г) вільно орієнтуватися у виборі форм та методів організації роботи за конкретною темою уроку.

Мета: підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності з художньо-творчого розвитку учнів; опанування майбутніми вчителями художніх технік образотворчого мистецтва, розвиток художнього смаку та творчих здібностей.

Завдання: сприяти засвоєнню студентами знань про художні техніки образотворчого мистецтва, формування умінь відтворювати предметний світ та створювати художні образи засобами образотворчого мистецтва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості образної мови художніх технік образотворчого мистецтва;

вміти:

- компонувати зображення;

- виявляти та відтворювати засобами художніх технік образотворчого мистецтва світло-кольорові відношення та найбільш характерні особливості об’єктів зображення;

- використовувати засоби об’ємно-пластичного, тонально-кольорового та технічного відтворення форми із зображальною та виразною метою.

Дисципліна складається з таких модулів:

Модуль 1. Художня техніка як засіб виразності.

Модуль 2. Художня техніка як засіб акцентування жанрової змістовності твору образотворчого мистецтва.

Модуль 3. Художня техніка як засіб образотворення в портреті

Модуль 4. Художня техніка як засіб вирішення завдань образотворення в тематичній композиції.