Програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, Транспорт, Цифрові технології, Технологія виробів легкої промисловості, Лісове господарство).

Відповідно до навчального плану «Інженерна та комп’ютерна графіка»є нормативною дисципліною, цикл професійної підготовки, код н/д і шифр за ОПП –ПППНД01, на її вивчення відводиться 13 кредитів.

Мета:

сформувати систему знань, умінь та навичок читання і виконання графічних зображень, необхідних для використання набутих знань у практичній діяльності з метою забезпечення проведення навчально-виховного процесу.

Завдання:

  1. формування у студентів системи знань та вмінь, необхідних для читання та виконання графічних документів;

  2. забезпечення умов для вивчення студентами основ сучасного виробництва;

  3. розвиток у студентів просторового мислення;

  4. формування здатності до самостійної роботи з графічною інформацією;

  5. формування у студентів якостей, необхідних для технічної творчості;

формування вміння використовувати САПР для виконання креслеників.