Мета викладання навчальної дисципліни «Геодемографія»: надання студентам фахових знань з географії населення та розселення; ознайомлення із сучасними тенденціями геодемографічних процесів; формування уявлень про закономірності геопросторового поширення систем розселення.

Завдання:

–          засвоєння теоретичних знань з галузей географії населення;

–          формування умінь геодемографічного аналізу;

–          формування умінь працювати з науковими джерелами, атласами, географічними картами, статистичними даними і з’ясовувати з їх допомогою особливості географії населення окремих країн та регіонів;

–          формування умінь аналізувати географічні особливості систем розселення регіонів, окремих держав;

–          аналіз чинників просторової диференціації демографічних процесів і розміщення населення світу;

–          аналіз причин і механізмів формування міграційних потоків населення, заходів міграційної політики;

–          застосовувати базові знання фундаментальних наук при вивченні географії населення.

 

Після успішного закінчення курсу студенти мають:

 

знати:

–     базові поняття та об’єктно-предметну сферу досліджень географії населення;

–     поняття про природний та механічний рухи населення, демографічні процеси;

–     сутнісний зміст основних концепції, що існують у демографії;

–     особливості й закономірності розміщення населення світу й окремих регіонів, України зокрема;

–     географію розселення та поселенських систем, урбанізованих територій зокрема;

–     особливості перебігу світових і регіональних демографічних та урбанізаційних процесів.

 

вміти:

–     використовувати демографічну інформацію та картографічні моделі демографічного змісту для з’ясування особливостей географії населення території;

–     користуватись демографічними показниками для оцінки складу населення, його природного й механічного рухів, міграційних процесів зокрема;

–     аналізувати особливості заселення територій та просторового розміщення населення з метою географічного картографування;

–     виявляти чинники впливу на географію розселення, процеси урбанізації окремих територій, сучасні тенденції демографічних змін;

–     аналізувати особливості перебігу демографічних процесів у межах окремих регіонів, характеризувати демографічні процеси у світі та в окремих країнах.