Навчальна дисципліна «Економічна теорія» є вибірковою навчальною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (3 роки 10 місяців навчання).

Необхідність вивчення економічної теорії зумовлена перш за все тим, що вона охоплює такі сторони суспільного життя людей, які стосуються кожного без винятку (виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних і духовних благ між людьми).

Програмою курсу передбачено комплексне вивчення як соціально-економічних, так і організаційно-економічних відносин. Це дає змогу з’ясувати те загальнолюдське, загальноекономічне, що вироблене людством, з позитивних і негативних боків охарактеризувати різні типи господарювання.

Викладання матеріалу звільнене від впливу партійності, класового підходу, ідеологічних догм і стереотипів, а орієнтується на кращі досягнення вітчизняної та світової економічної думки - теорії, які відображають реальні процеси, що відбуваються в нашій економіці.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових процесів в Україні, процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Економічна теорія» має тісні міждисциплінарні зв`язки з такими  дисциплінами як філософія та культурологія, історія. Та є базою для подальшого вивчення всіх економічних дисциплін. А саме: мікро та макроекономіки, фінансів, грошей та кредиту, маркетингу, менеджменту та ін.

Передумовою вивчення є успішне засвоєння шкільних курсів з дисциплін «Основи економіки», «Математика», «Географія».

 Мета та завдання курсу

 Метою вивчення дисципліни «Економічна теорія» є формування у студентів економічного мислення, розуміння суті перетворень в економіці, навчити самостійно, логічно та доказово виводити і обґрунтовувати ті чи інші економічні положення. Вивчення економічної теорії направлене на те, щоб студент зміг орієнтуватися в економічному житті, у виборі місця своєї роботи, найефективніше використовувати набуту спеціальність у власних інтересах.

Для досягнення зазначеної мети перед курсом «Економічна теорія» ставляться такі завдання:

- ознайомити студентів з економічною теорією як наукою, її предметом, методами та функціями;

- розкрити основний зміст сучасних шкіл економічної теорії;

- проаналізувати закономірності розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;

- розкрити сутність сучасних процесів глобалізації світогосподарських зв`язків та шляхів вирішення загально цивілізаційних проблем людства;

- сформувати власний дослідницький досвід студентів щодо практичного застосування знань з економічної теорії у різноманітних сферах майбутньої професійної діяльності.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення дисципліни бакалавр повинен

знати:

- понятійний апарат сучасної економічної теорії;

- ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямків економічної теорії;

- економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах;

- механізм дії і використання економічних законів на макро- та мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту;

- особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності;

- основні проблеми економічної організації суспільства;

- теоретичні основи ринкової економіки та теорію грошей;

- роль та місце кожного з економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання.

Бакалавр повинен вміти:

- аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення матеріальних та нематеріальних благ при обмежених ресурсах;

- використовувати методологічний інструментарій під час пізнання економічних явищ та процесів;

- обґрунтовувати можливості застосування  теоретичних моделей економічного розвитку в практичній діяльності;

- моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;

- прогнозувати господарські рішення фірм;

- аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки;

- досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;

- аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;

- аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику;

- оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденцій розвитку світової економіки.