Мета навчальної дисципліни - надання знань, умінь, здібностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Очікувані результати навчання. Вивчення даної дисципліни забезпечує загальну теоретичну і практичну підготовку‚ необхідну для: формування  у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

Основні знання: основні поняття у галузі охорони праці; розділи курсу «Основи охорони праці» та перелік тем розділів; основні законодавчі акти про охорону праці; міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці, їх  кодування; управління охороною праці на державному і галузевому рівнях; органи державного нагляду за охороною праці; громадський контроль з охорони праці; відповідальність за невиконання вимог з охорони праці; відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та моральних збитків; навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи; порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

Основні уміння: організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначити коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі  даних щодо травматизму і кількості працюючих; визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов'язків фахівця кваліфікаційного рівня «бакалавр»; визначити вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних  обов'язків.