1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" є сформувати у студентів уміння організовувати проводити та висвітлювати результати наукових досліджень в галузі педагогіки, оволодіти методами наукового пізнання, одержати навички потрібні для орієнтації у потоці наукової інформації.

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" є

– визначати послідовність проведення дослідження;

– розробляти календарний план проведення дослідження;

– визначати напрямок, проблему та тему дослідження;

– засвоїти вимоги літературного оформлення результатів дослідження;

– провести експеримент;

– обробити результати проведеного експерименту;

– провести аналіз вітчизняної літератури з проблеми дослідження;

– провести аналіз зарубіжної літератури з проблеми дослідження;

– сформулювати висновки за результатами дослідження;

– написати рецензію на проведене дослідження;

– оформити ілюстративний матеріал за результатами дослідження;

– підготувати виступ з повідомлення результатів дослідження.

 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

правила та послідовність проведення дослідження;

порядок розробки календарного плану проведення дослідження;

правила обрання напрямку, проблеми та теми дослідження;

вимоги літературного оформлення результатів дослідження;

правила проведення експерименту;

методики обробки результатів проведеного експерименту;

правила проведення аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми дослідження;

правила формулювання висновків за результатами дослідження;

структуру та правила написання рецензії на проведене дослідження;

правила оформлення ілюстративного матеріалу за результатами дослідження;

правила підготовки виступу з повідомлення результатів дослідження.

вміти:

визначати послідовність проведення дослідження;

проводити календарне планування проведення дослідження та здійснювати його корегування;

визначати напрямок, проблему та тему дослідження;

формувати проект структурного елементу "Вступ" (визначати об’єкт, предмет, завдання дослідження тощо).

літературно оформлювати результати дослідження;

проводити експеримент;

обробляти результати проведеного експерименту;

аналізувати літературу та формулювати висновки;

створювати якісний ілюстративний матеріал;

готувати виступ з повідомлення результатів дослідження.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 75 годин / 2,5 кредити ECTS.