Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Композиція костюма» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки за спеціальностями 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології (дизайн одягу). Предметом вивчення навчальної дисципліни є художнє проектування костюма. Метою викладання навчальної дисципліни “Композиція костюма” є формувати художній смак, дати майбутнім фахівцям знання та професійні навички в малюнку та основах композиції, навчити студентів основам композиційної побудови одягу. 0сновними завданнями вивчення дисципліни “Композиція костюма” є формування системи знань, умінь та навичок з технічного моделювання необхідних вчителю технологій для використання набутих знань у практичній діяльності для забезпечення проведення навчально-виховного процесу; орієнтації в сучасних тенденціях формування структури швейної промисловості адекватні перспективним темпам розвитку суспільства, науки й виробництва. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні закономірності створення гармонійних композицій в системі об'єктивно-суб'єктивної творчості; поняття цілісності форми та композиції, зв'язку форми та матеріалу; закономірності композиційного утворення форм костюма, а також засобів гармонізації сучасних його форм; властивості та якості композиції костюма; теоретичні принципи взаємозв’язку естетичного, соціального, функціонального та технологічного аспектів у композиції сучасного костюма. вміти: графічними та об'ємними засобами зобразити форму костюма, упорядкувати композицію, знати ступінь декоративності та орнаментації, найбільш відповідну конкретній формі костюма; відповідно до форми та образу костюма створювати гармонійно довершені композиції та використовувати зразки матеріалів різних фактур; створювати композиційні розробки форм костюма з різними образними характеристиками; опанувати графічні засоби зображення структури та композиційного устрою форми костюма, у зв'язку з його образом та змістом. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 кредитів ЕСТБ.