Програма вивчення навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів складної форми» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму 014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології) (дизайн одягу).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є єдина принципова система розрахунку та побудови креслень конструкції швейних виробів різних асортиментних груп для типових та індивідуальних фігур.

Метою викладання навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів складної форми» є сформувати систему знань, умінь та навичок з конструювання швейних виробів необхідних вчителю технології для використання набутих знань у практичній діяльності для забезпечення проведення навчально-виховного процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів складної форми» є ознайомлення з основними процесами організації швейного виробництва, розкрити сутність технологічного процесу проектування швейних виробів за єдиною системою конструювання швейних виробів, та за промисловим зразком на базі швейних підприємств легкої промисловості для орієнтації в сучасних тенденціях формування структури швейної промисловості адекватні перспективним темпам розвитку суспільства, науки й виробництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сутність технологічного процесів проектування та конструювання швейних виробів; етапи конструювання швейного виробу певного асортименту; асортимент та конструкція швейних виробів; особливості конструювання виробів на фігури з відхиленням від умовно-пропорційних; розробка креслень нових моделей одягу на основі базових конструкцій; проектування моделей одягу різних за покроєм; новітні технології швейного виробництва; раціональні технологічні параметри роботи з різними текстильними матеріалами.

вміти: обирати систему конструювання, орієнтуватися в нових текстильних матеріалах і технологічних способах їх обробки та обирати раціональні і якісні шляхи проектування та конструювання швейних виробів певного асортименту; виконувати виміри добирати припуски, прибавки для виконання розрахунків та побудови креслень конструкцій; розробляти та копіювати лекала деталей одягу; складати конструкторську документацію при проектуванні швейних виробів різних за асортиментом та конструкцією; уміти використовувати швейні та оздоблювальні матеріали для корекції фігури; розробляти власні проекти.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години/6 кредити ECTS.