Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Харчові технології, Транспорт). Курс належить до циклу навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки та є провідним у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Навчальна дисципліна «Основи інклюзивної педагогіки» базується на матеріалах сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень з інклюзивного навчання, пропонується для вдосконалення професійної майстерності студентів педагогічних та психологічних спеціальностей, які навчаються у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної педагогічної освіти.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес професійної діяльності уповноважених державою фахівців, спрямований на задоволення індивідуальних потреб усіх учнів в умовах отримання освіти в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, соціологія, соціальна робота, психологія, спеціальна психологія,анатомія і фізіологія людини, педіатрія тощо.

Навчальна дисципліна включає 2 змістових модуля:

1.     У першому змістовому модулі «Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти» викладено питання, які є теоретичною основою. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти, міжнародне та українське законодавство й нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, основи модернізації спеціальної освіти та інші розкривають державну політику в справі інклюзивної освіти дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

2.     У другому змістовому модулі «Інклюзивна освіта-від основ до практики» розкривається організація професійної діяльності інженера-педагога в умовах інклюзивного навчання. Головна спрямованість другого модуля полягає у формуванні творчого розуміння і розв’язання проблем професійної освіти. Третій модуль передбачає здійснення контролю з кожного змістового модуля з метою з’ясування рівня засвоєння студентами змісту конкретного модуля.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є:

– формування систематизованих уявлень про теоретичні, нормативно-правові засади впровадження інклюзивного навчання, особливості організації, проблеми і перспективи проектування інклюзивного освітнього середовища для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

– формування загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх вчителів, необхідних для ефективної діяльності в якості виконавців програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є:

- систематизація знань студентів щодо основних положень інклюзивної освіти;

- формування у студентів уявлень про побудову стратегій взаємодії з батьками вихованців та спеціалістами;

- формування уявлень щодо професійно важливих властивостей особистості педагога

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основний зміст, структуру, напрями, специфіку діяльності інженера-педагога з організації та впровадження інклюзивного навчання;

- науково обґрунтовані методи і сучасні технології в організації власної професійної діяльності;

- особливості взаємодії фахівця зі спеціалістами інших служб в системі інклюзивного навчання.

вміти:

- використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування, при організації корекційного супроводу учнів з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання;

 - ефективно взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, батьками учнів з особливими освітніми потребами;

- створювати індивідуальні навчальні програми для дітей з особливостями психофізичного розвитку на основі діагностики їхніх потреб;

 - здійснювати необхідні адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання;

- працювати з нормативно-правовими джерелами в галузі інклюзивної освіти.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин, 2 кредити ЄКТС.