Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи екології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015Професійна освіта (Харчові технології, Транспорт). Предметом вивчення дисципліни є набуття екологічної освіти з метою підвищення рівня культури громадян у спілкуванні з природою та здобуття екологічних навичок раціонального природокористування. Дисципліна є однією з основним в циклі фундаментальної та природничо-наукової підготовки. Навчальна програма розроблена з урахуванням сучасних вимог до рівня екологічних знань.

Міждисциплінарні зв’язки: Екологія, як біологічна наука має структурні зв’язки з такими дисциплінами як біологія, гігієна, соціологія, право, економіка та ін.

Програма навчальної дисципліни включає 2 змістових модулі:

1. Теоретичні основи загальної екології.

2. Основи управління, контролю та господарський механізм природокористування. 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи екології» є вивчення глобальних та галузевих екологічних проблем, а також тактику і методику їх вирішення на локальному, національному і глобальному рівнях.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи екології» є формування теоретичних знань та вироблення навичок практичного застосування у справі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати:

- теоретичні основи закономірностей дії екологічних факторів на живий організм;

- єдину глобальну екосистему – біосферу та закономірності її функціонування;

- зміст основних регламентуючих правових актів з екологічних проблем. вміти:

- проводити спостереження за живими організмами в природі, розв’язувати елементарні задачі з екології;

- застосовувати екологічні знання у справі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2 кредити ЄКТС.