Метою викладання навчальної дисципліни “Методи контролю харчових виробництв” є засвоєння студентами спеціальних теоретичних знань та практичних навиків щодо основних показників якості харчової продукції та методів її визначення.

 Програмними результатами навчання є формування базових уявлень про основні показники якості харчової продукції та сучасні методи аналізу продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції харчових виробництв.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-              поняття якості харчової продукції;

-              чинники, що впливають на якості харчової продукції;

-              основні показники якості харчової продукції;

-              суть органолептичних методів при оцінюванні якості харчової продукції;

-              суть інструментальних методів оцінюванні якості харчової продукції;

-              загальні вимоги до сировини, що використовується у виробництві товарів рослинного походження;

-              показники якості готової продукції;

вміти :

-               проводити органолептичну оцінку якості харчових

-               проводити дегустацію харчових продуктів;

-               проводити оцінювання якості харчових продуктів за бальною системою оцінки;

-               проводити вимірювання та розрахунки.

-               визначати рівень якості.