Навчальна дисципліна Економіка природокористування є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки «Екологія та охорона природи».

Мета навчальної дисципліни «Економіка природокористування» полягає у необхідності формування знань та вмінь студентів у галузі управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони довкілля, соціально-економічних аспектів природокористування і природоохоронного законодавства, а також еколого-економічного світогляду.