Кафедра Мов та методики їх викладання

Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретичний курс англійської мови” є формування філологічної професійно-орієнтованої компетентності керівника гуртка англійської мови у дошкільному навчальному закладі (ДНЗ).

Цей курс є комплексним, він включає розділи з основ перекладознавства, стилістики та лексикології сучасної англійської мови.

     Завдання вивчення  дисципліни :

·         повідомлення студентам відомостей про історію та сучасний стан перекладацької діяльності;

·        ознайомлення з поняттями міжмовної комунікації, еквівалентності та адекватності перекладу;

·        повідомлення інформації про класифікацію перекладів та види перекладацької стратегії;

·        вивчення студентами основних моделей перекладу, перекладацьких трансформацій;

·        знайомство з лексико-граматичними та стилістичними аспектами перекладу;

·        формування вмінь для здійснення попереднього перекладацького аналізу;

·        формування вмінь, що визначають дії перекладача в процесі перекладу;

·        накопичення досвіду перекладу текстів різного ступеня складності;

·        ознайомлення студентів з предметом, методами та основними досягненнями       лексикології сучасної англійської мови;

·        забезпечення знань про етимологію словникового складу сучасної    англійської мови, морфологічну структуру слова та способи словотворення;

·        ознайомлення студентів з питаннями семасіології, фразеології;

·        ознайомлення студентів з явищами полісемії, омонімії;

·        повідомлення інформації про стратифікацію словникового складу англійської мови, основні положення лексикографії та загальну типологію словників;

·        формування у студентів уміння аналізу лексичних одиниць;

·        ознайомлення студентів з фонографічними, лексичними, синтаксичними та лексико-синтаксичними стилістичними засобами;

·        повідомлення студентам інформації про стилістичну диференціацію словникового складу сучасної англійської мови, її функціональні стилі;

·        формування у студентів уміння аналізу стилістичних засобів та стилістичного аналізу текстів.

На вивчення курсу відводиться 180 годин / 6 кредитів.

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціалізації Іноземна мова (англійська), які здобувають освітній ступінь магістра.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Кміть Олена Володимирівна.

Метою викладання навчальної дисципліни “Актуальні питання теорії  англійської мови” є формування філологічної професійно-орієнтованої компетентності керівника гуртка англійської мови у дошкільному навчальному закладі (ДНЗ).

Цей курс є комплексним, він включає розділи з теоретичної фонетики, граматики, стилістики сучасної англійської мови.

      Основні завдання вивчення  дисципліни :

·        надання студентам загального уявлення про теоретичну грамматику як галузь лінгвістики, про її об'ект, предмет, цілі та методи дослідження;

  • ознайомлення студентів з основними поняттями граматики;
  • формування необхідного термінологічного апарату;
  • надання студентам загального уявлення про теоретичну фонетику як галузь лінгвістики, про її об‘єкт, предмет, цілі та методи дослідження;
  • ознайомлення студентів з основними поняттями фонетичної науки;
  • формування необхідного термінологічного аппарату;
  • надання студентам загального уявлення про стилістику як галузь лінгвістики, про її об’єкт, предмет, цілі та методи дослідженя;
  • ознайомлення студентів з фонетичними, фонографічними стилістичними прийомами, лексичними, синтаксичними та лексико-синтаксичними стилістичними засобами;
  • повідомлення студентам інформації про стилістичну диференціацію словникового складу сучасної англійської мови, її функціональні стилі;
  • формування у студентів уміння аналізу стилістичних засобів та стилістичного аналізу текстів.

 

   Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:

·        теоретичне і практичне значення теоретичної граматики, її зв'язок з іншими галузями лінгвістики;

·        головні поняття граматики, слово та його морфемну структуру, типи морфем;

·        принципи класифікації слів на частини мови, іменник та прикметник, дієслово;

·        поняття про словосполучення, речення, просте та ускладнене речення, складне речення;

·        теоретичне і практичне значення фонетики як наука;

·        експериментальні методи фонетики;

·        поняття про фонему як функціональну мовну одиницю;

·        основні принципи теорії фонем;

·        поняття про склад як фонетичну та фонологічну одиницю;

·        теорії утворення складів;

·        поняття про словесний наголос;

·         поняття про інтонацію;

·        теоретичне і практичне значення стилістики та її взаємозв'язок з фонетикою, граматикою, лексикологією англійської мови та історією мови;

·        параметри стилістичної стратифікації словникового складу мови (книжні слова, поетичні лексичні одиниці, архаїзми, неологізми, сленг та ін.);

·        функціональні стилі англійської мови та їх характеристики та особливості;

·        фонетичні, лексичні, синтаксичні, лексико-синтаксичні стилістичні прийоми та засоби, які несуть додаткову інформацію, збагачують, поглиблюють та допомагають зрозуміти текст.

уміти:

·        класифікувати морфеми;

·        класифікувати слова на частини мови;

·         виконувати вправи на морфемний аналіз слів;

·        характеризувати іменники та прикметники;

·        виконувати вправи на їх аналіз;

·        характеризувати основні категорії дієслова;

·         виконувати вправи на аналіз дієслів;

·        визначати типи словосполучень, типи синтаксичних зв’язків між компонентами підрядних словосполучень;

·        виділяти головні ознаки речень;

·        визначати типи речень, односкладові та еліптичні речення, квазіречення, члени простого речення, головні та другорядні члени речення, складні речення, типи підрядних речень;

·        виконувати вправи на аналіз словосполучень, речень;

·        визначати артикуляційні та функціональні аспекти звуків;

·        визначати типи складів;

·        дотримуватися основних правил поділу слів на склади;

·        визначати типи наголосу;

·        встановлювати компоненти інтонації та її функції,

·        здійснювати фонетичний аналіз слів, словосполучень, речень;

·        знаходити та інтерпретувати стилістичні прийоми та засоби;

·        визначати лінгвістичну природу стилістичних прийомів та засобів мови;

·        визначати функціональні можливості цих засобів у літературному тексті;

·        визначати параметри стилістичної стратифікації словникового складу мови (книжні слова,  поетичні лексичні одиниці, архаїзми, неологізми, сленг та ін.);

·        робити стилістичний аналіз текстів різних функціональних стилів, розрізняти, класифікувати, описувати та інтерпретувати елементи мови, розрізняти, аналізувати та описувати характерні особливості функціональних стилів сучасної англійської мови.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години/ 6 кредитів ECTS.  

 Навчальна дисципліна призначена для студентів, які здобувають спеціальність 012 Дошільна освіта, спеціалізацію Іноземна мова (англійська), освітній ступінь-магістр.

Викладач - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання


1.     МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Методика підготовки керівника гуртка іноземної мови (англійської) до роботи в ДНЗ» полягає у формуванні та розвитку у студентів методичної компетентності керівника гуртка англійської мови в ДНЗ.

Завданням вивчення дисципліни є:

·                         розвиток професійно-методичних умінь, сформованих у студентів під час вивчення навчального курсу «Методика навчання англійської мови у ДНЗ» та під час педагогічної практики;

·                        удосконалення навичок і вмінь використовувати сучасні технології навчання англійської мови і планування уроку англійської мови у ДНЗ;

·                         розвиток вміння теоретично обґрунтовувати вибір методів, прийомів і засобів навчання під час вирішення методичних завдань;

·                         ознайомлення з методичними інноваціями у роботі керівників гуртків.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·                         сучасні технології планування навчально-виховного процесу з англійської мови у ДНЗ;

·                         теоретичні засади та сучасні технології формування у дітей дошкільного віку англомовної фонетичної, лексичної, граматичної, орфографічної компетентності;

·                         сучасні підходи до формування у дітей дошкільного віку англомовної мовленнєвої компетентності в аудіюванні, читанні, говорінні, письмі;

·                         основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з англійської мови у ДНЗ;

·                         методичні інновації   в роботі керівників гуртків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

·                         планувати і реалізовувати різні форми навчально-виховного процесу у ДНЗ;

·                         реалізовувати сучасні технології формування у дітей дошкільного віку англомовної фонетичної, лексичної, граматичної, орфографічної компетентності;

·                         реалізовувати сучасні підходи до формування у дітей дошкільного віку англомовної мовленнєвої компетентності в аудіюванні, читанні, говорінні, письмі;

·                         використовувати методичні інновації у процесі формування англомовної комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку.

 На вивчення курсу відводиться 240 годин / 8 кредитів.

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціалізації Іноземна мова (англійська), які здобувають освітній ступінь магістра.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання 

Конотоп Олена Сергіївна

 

 

 

 

 

 


 Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” є формування англомовної лінгвосоціокультурної професійно-орієнтованої компетентності керівника гуртка англійської мови у ДНЗ.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:

·        формування соціолінгвістичної компетентності, тобто здатності вибирати, використовувати і розуміти мовні та мовленнєві засоби іншомовного спілкування з національно-культурною семантикою відповідно до контексту, ситуації і стилю спілкування;

·        формування соціокультурної компетентності, тобто здатності набувати різноманітних культурологічних, (лінгво)країнознавчих, соціокультурних і міжкультурних знань і користуватися ними для досягнення своїх цілей в іншомовному спілкуванні;

·        формування соціальної компетентності, тобто здатності вступати в комунікативні стосунки з представниками інших країн у певних ситуаціях (орієнтуватися в цих ситуаціях, керувати ними, вирішуючи можливі непорозуміння);

·        формування здатності і готовності до контактів з носіями мови, усвідомлення нерозривних зв’язків між мовою і культурою, соціолінгвістичної і соціокультурної спостережливості і чутливості, зіставлення феноменів рідної і чужої культур, їх аналізу та рефлексії.

На вивчення курсу відводиться 180 годин / 6 кредитів.

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціалізації Іноземна мова (англійська), які здобувають освітній ступінь магістра.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Кміть Олена Волдимирівна.


Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” є формування англомовної лінгвосоціокультурної професійно-орієнтованої компетентності керівника гуртка англійської мови у ДНЗ.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:

·        формування соціолінгвістичної компетентності, тобто здатності вибирати, використовувати і розуміти мовні та мовленнєві засоби іншомовного спілкування з національно-культурною семантикою відповідно до контексту, ситуації і стилю спілкування;

·        формування соціокультурної компетентності, тобто здатності набувати різноманітних культурологічних, (лінгво)країнознавчих, соціокультурних і міжкультурних знань і користуватися ними для досягнення своїх цілей в іншомовному спілкуванні;

·        формування соціальної компетентності, тобто здатності вступати в комунікативні стосунки з представниками інших країн у певних ситуаціях (орієнтуватися в цих ситуаціях, керувати ними, вирішуючи можливі непорозуміння);

·        формування здатності і готовності до контактів з носіями мови, усвідомлення нерозривних зв’язків між мовою і культурою, соціолінгвістичної і соціокультурної спостережливості і чутливості, зіставлення феноменів рідної і чужої культур, їх аналізу та рефлексії.

На вивчення курсу відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціалізації Іноземна мова (англійська), які здобувають освітній ступінь магістра.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Кміть Олена Володимирівна.

Навчальний курс «Методика викладання фахової дисципліни дошкільної освіти у ВНЗ «Дошкільна лінгводидактика» є орієнтованим на збагачення досвіду студентів у галузі творчого інноваційного підходу до реалізації знань мовної теорії у практиці формування мовної особистості дитини дошкільного віку.

 

Метою курсу є підготовка студентів до реалізації нових підходів (зокрема критичного і творчого) в організації навчально-виховного процесу, різноманітності навчальних технологій виключення тотальних стандартів в безперервній освіті з подальшою перспективою створення гнучкого змісту освіти і обумовлення вибору освітніх та педагогічних технологій, які б допомагали ефективно реалізовувати його; необхідна переорієнтація від стандартних підходів до творчих; відмова від стандартизації та уніфікації поглядів; варіативність та вибір змісту освіти; гнучкий вибір стратегії та плану проведення занять; підготовка студентів до виконання основних професійних функцій у сфері комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. У процесі викладання курсу реалізується міжпредметна координація з такими курсами: вікова та педагогічна психологія, дошкільна педагогіка, література для дітей дошкільного віку, фаховими методиками.

 

Завдання курсу:

– формування  комунікативних якостей особистості студента;

– розвиток вербальних здібностей, чистоти мови, багатого лексичного запасу, добору мовних засобів;

– проектування здібності до педагогічної імпровізації;

– удосконалення особистісних уміння застосовувати різноманітні засоби впливу, залежно від педагогічних ситуацій;

– збагачення здібності до розуміння людини;

– розвиток уміння швидко орієнтуватися у специфічних умовах спілкування.

Програму розраховано на 4 кредити ECTS (120 годин). З них:

денна форма навчання: лекцій – 18 годин; практичних – 22 години; самостійна та індивідуальна робота – 80 годин.

заочна форма навчання: лекцій – 6 годин; практичних – 10 години; самостійна та індивідуальна робота – 104 години.


Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри мов і методики їх викладання Мамчич Олена Борисівна


Мета викладання навчальної дисципліни “Actual Problems of Primary Teacher’s English Communicative Competence Formation” полягає у формуванні та розвитку в студентів англомовної професійної комунікативної компетентності вчителя початкової школи.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є :

·        формування у студентів бази знань для вільного користування англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

·        формування вміння ефективно і гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях навчально-академічного, професійного та соціального спілкування;

·        формування у студентів навичок та вмінь володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на достатньому рівні;

·        розвиток у студентів уміння здійснювати англомовну комунікацію, базуючись на правилах та закономірностях англійської мови, а також на соціокультурних знаннях;

·        удосконалення мовленнєвої підготовки студентів шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

·        розвиток у студентів здатності до самооцінки та самовдосконалення;

·        розвиток у студентів уміння міжособистісного спілкування задля повноцінного та ефективного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 

Навчальна дисципліна призначена для студентів магістратури факультету початкового навчання, які здобувають спеціальність 013 Початкова освіта.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Кміть Олена Володимирівна.

 Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання англійської мови в початковій школі” є формування та розвиток у студентів професійної методичної компетентності вчителя англійської мови початкової школи.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є :

 

·        розвиток професійно-методичних умінь: комунікативно-навчальних, виховних, розвивальних, освітніх, гностичних, конструктивно-планувальних, організаторських, сформованих у студентів у результаті вивчення теоретико-практичного курсу методики навчання англійської мови  у бакалавраті та під час педагогічної практики;

·        розвиток здатності реалізовувати здобуті професійні знання, сформовані професійні навички та вміння для здійснення професійної діяльності вчителя англійської мови в початковій школі;

·        вдосконалення професійних навичок та вмінь застосовувати сучасні методи й технології навчання англійської мови в організації, плануванні і проведенні навчально-виховного процесу у початковій школі;

·        розвиток професійних умінь теоретично обґрунтовувати вибір методів, прийомів і засобів навчання під час вирішення конкретних методичних завдань.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

 

Навчальна дисципліна призначена для студентів магістратури факультету початкового навчання, які здобувають спеціальність 013 Початкова освіта та спеціалізацію Іноземна мова (англійська).

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Кміть Олена Володимирівна.


Мета викладання навчальної дисципліни “Практичний курс англійської мови” полягає у формуванні у магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта достатнього рівня загальної та професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі.

 Основними завданнями вивчення дисципліни “Практичний курс англійської мови” є:

-       формувати мовну, мовленнєву, соціолінгвістичну, прагматичну та професійно-методичну компетентності;

-       формувати у студентів загальні компетентності (декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися);

-       сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту;

-       залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і розвивають весь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-       допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів);

-       зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови;

-       сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-       досягти широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

лексичні одиниці, що відповідають сферам спілкування та наявним навчальним матеріалам курсу;

структуру складання та написання аргументованого есе;

план написання рецензії на фільм.

 вміти:

розуміти на слух англійську мову в діалогічній та монологічній формі згідно з тематикою;

вести бесіди на основі прочитаного тексту, переглянутого фільму;

вести бесіди та брати участь у групових дискусіях, відстоюючи свої погляди;

знаходити та передавати інформацію та отримувати в разі необхідності додаткову;

обговорювати теми в межах сфер спілкування, передбачених програмою;

чітко й докладно висловлювати свої думки у письмовій формі;

писати аргументовані есе, рецензії на переглянутий фільм, описи на теми, зумовлені сферами спілкування.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ECTS.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання Мірошник Ірина Василівна


Мета викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” полягає у формуванні у магістрів достатнього рівня загальної та професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі відповідно до спеціальності.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”  є:

1.    Ознайомити студентів з мовними явищами, що передбачені програмою для вивчення в межах загальних та професійних тем.

2.    Формувати мовну, мовленнєву, соціокультурну, країнознавчу та професійно-методичну компетентності.

3.    Допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів).

4.    Сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

5.    Залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і розвивають весь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати

- лексичний, граматичний матеріал передбачений виучуваними темами;

- соціокультурні аспекти, пов’язані з виучуваними темами;

- правила міжкультурного спілкування;

- лінгвокраїнознавчі особливості реалій, що вивчаються у межах навчальної дисципліни (система дошкільної освіти, родинні цінності, родинні стереотипи, фактори виховання дітей).

уміти

- розуміти на слух літературну англійську мову в діалогічній та монологічній формах відповідно до тематики;

- дискутувати та вести проблемні бесіди на суспільну та країнознавчу тематику, а також на основі прочитаного тексту, переглянутого фільму, презентації;

- обговорювати теми в межах сфер спілкування, передбачених програмою;

- висловлюватися, виступати з повідомленнями та доповідями на суспільно-політичні, педагогічні та країнознавчі теми;

- сприймати та розуміти інформацію у процесі переглядового, вибіркового та вивчаючого читання;

- розуміти та інтерпретувати інформацію текстів, які належать як до професійної, так і до інших сфер суспільного життя;

- чітко й докладно письмово висловлювати свої думки як на професійні, так і на загальні теми;

- писати есе, офіційні та приватні листи, твори-описи за темами, передбаченими програмами, дотримуючись заданого стилю висловлювання;

- складати план виступу для участі в дискусії;

- висловлювати особисте ставлення до події, факту, предмету чи особи.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання Мірошник Ірина Василівна