Кафедра Педагогіки та методики викладання іноземних мов

Навчальний курс “Практична фонетика англійської мови (ІІ курс, ІІІ семестр)” розрахований на студентів вищих навчальних закладів, спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Він узгоджений з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Дисципліна “Практична фонетика” є складовою частиною нормативного курсу “Англійська мова” і тісно пов’язана з такими предметами, як “Практика усного та писемного мовлення”, “Теоретична фонетика”, “Культура мовлення” та інші.

У процесі роботи з матеріалом ІІ курсу актуалізуються та розширюються знання, отримані студентами під час попереднього курсу практичної фонетики (І та ІІ семестрах), а також пропонується для засвоєння новий матеріал з інтонації сучасної англійської мови.

Курс практичної фонетики у ІІІ семестрі містить головні відомості про вживання англійських звуків у мовленнєвому потоці і просодичну систему англійської мови.

Стислі теоретичні відомості про фонетичні явища, що вивчаються на ІІ курсі, надаються англійською мовою.

Для досягнення головної мети курсу вирішуються наступні цілі та задачі:

-             ознайомитися з основними поняттями суперсегментної системи сучасної англійської мови;

-             формувати та розвивати вміння сприймати на слух та реалізувати у мовленні різні сегментні та суперсегментні одиниці відповідно до ситуації спілкування;

-             формувати та удосконалювати навик вживання англійських фонем у мовленнєвому потоці;

-             формувати та удосконалювати навички вживання релевантних інтонаційних контурів (інтонем) для передачі різних модально-емоційних значень;

-             розвивати культурно-мовленнєві вміння (гнучко та адекватно до ситуації користуватися мовленнєвим голосом; дотримуватися голосової ясності, точності, чистоти звучання);

-             розвивати рефлексивні вміння (вміння рефлексувати над власними мовними реалізаціями та мовленням інших людей)

-             оволодіти основними прийомами та засобами навчання англійської вимови.

Курс Практична фонетика для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр) передбачає 30 годин практичних занять та 30 години самостійної роботи. У змісті курсу можна виділити 2 змістові модулі, які складаються з 4 тем. Формою підсумкового контролю знань, вмінь, навичок студентів є екзамен.

Зміст першого змістового модулю складає матеріал тем, присвячених різним видам поєднання звуків у процесі невимушеного зв’язного мовлення, вивчається значення спадного та висхідного термінальних тонів у ситуаціях спілкування.

У другому змістовому модулі розглядається роль високого спадного термінального тону та інтонації «підйом-падіння» у вираженні емоцій спікера та його ставлення до висловленого ним повідомлення.

Формою контролю якості знань, вмінь та навичок, здобутих у ході опрацювання модулів, є система тестових завдань, яка ставить на меті перевірку якості знань, отриманих у процесі роботи над модулями та рівня сформованості відповідних навичок та вмінь. У рамках роботи над модулями організується самостійна робота студентів.

По закінченню курсу студент має оволодіти певними знаннями та вміннями.

Бакалавр повинен знати:

·     природу, функції та особливості поєднання фонем англійської мови у мовленнєвому потоці;

·     існуючи просодичні параметри мовлення: висота тону, темп, інтенсивність;

·     функціонально значущі якості голосу (тембри);

·     різні види тонем (функціонально значущих типів тону);

·     різні види інтонем (дистинктивно релевантних типів інтонаційних контурів);

·     просодичні засоби вираження різноманітних модально-емоційних значень висловлювань;

·     основні прийоми постановки та корекції англійської вимови.

Бакалавр повинен уміти:   

·     сприймати на слух та реалізувати різні види поєднання фонем у мовленнєвому потоці;

·     сприймати на слух та реалізовувати основні типи тонем та інтонем (інтонаційних контурів) англійської мови;

·     сприймати й розрізняти модально-емоційні значення англійської інтонації;

·     під час продукування свого мовлення використовувати інтонаційні моделі (контури) в залежності від емоційного або модального підтексту висловлення;

·     гнучко та відповідно до ситуації користуватися мовленнєвим голосом; дотримуватися голосової ясності, точності, чистоти звучання;

·     рефлексувати  над власними мовними реалізаціями та мовленням інших людей, критично усвідомлювати ефективність чи недієвість висловлення.


Курс „Спецкурс з країнознавства” був введений до навчального плану філологічного факультету спеціальності „Українська мова і література та англійська мова та література” з метою формування та вдосконалення соціокультурної компетенції студентів при вивченні аспектів життя та культури Великої Британії та США. Курс знайомить студентів із певними етапами історичного розвитку цих країн, із специфікою процесів та явищ, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур, та формує позитивне сприйняття історії та культур Британії та США. Практичні заняття з курсу надають змогу розширення лексичного запасу студентів та вдосконалення практики англомовного спілкування. Контроль здійснюється через систему розроблених вправ і тестів, написання рефератів і доповідей, організацію конкурсів і завершується заліком.

Курс є теоретико-практичним і входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології та логічно пов'язаний з курсами історії Британії та США і лексикології англійської мови, історії літератур Британії і США та практики усного та писемного мовлення.

Робоча програма розроблена на основі програми курсу "Країнознавство" (Великобританія, США) для студентів факультетів романо-германської філології (Укл.: Л.М.Рубашова, В.С.Шиманський. - К.: УМК 90, 1990) та на основі вимог до розвитку соціокультурної компетенції у програмі для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з англійської мови "Програма з англійської мови для університетів / інститутів", укладена колективом авторів під керівництвом Ніколаєвої С.Ю. - К.: КНЛУ, 2001.

Формою підсумкового контролю якості знань, умінь і навичок студентів є залік. Зміст модулів складає матеріал тем, присвячених різним аспектам життя історії Британії (І модуль) та країнознавство сучасної Британії: характер британця, державний устрій країни, економіка та сільське господарство, громадське життя та культура Британії (ІІ модуль). По закінченню курсу студент має оволодіти певними знаннями та вміннями.

Завдання курсу:

·        повідомити знання про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської й американської культур;

·        надати знання аспектів культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        надати знання форм вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        дати знання безеквівалентної та конотаційно навантаженої лексики у відповідності до тематики програми;

·        навчити пов'язувати історію Великої Британії та США з історією України, порівнювати різні явища життя у цих країнах з метою глибшого їх розуміння;

·        розвивати позитивне сприйняття історичного розвитку Британії та США і пов’язаних з цим соціокультурних відмінностей світосприйняття народів цих країн;

·        розвивати професійні вміння - знайомити з формами роботи, які сприяють розвитку соціокультурної компетенції.

Бакалавр повинен знати:

·        основні відомості про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур;

·        аспекти культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        відомості про форми вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        безеквівалентну та конотаційно навантажену лексику у відповідності до тематики програми.

Бакалавр повинен уміти:   

·        дати визначення термінам, концептам;

·        виділити головні положення, позиції, думки у текстах з курсу „Країнознавство”;

·        розрізняти безеквівалентну, еквівалентну та конотаційно навантажену лексику при вивченні тематики програми;

·        висловлювати свою точку зору;

·        підтримувати свою точку зору доказовими фактами, статистикою тощо;

·        робити узагальнення та висновки;

·        викладати матеріал у реферованій формі;

·        робити порівняння певних явищ в історії різних народів і культур: виділяти схожі та відмінні елементи;

·        виконувати роль посередника між своєю культурою та культурами Британії і США, а також ефективно вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та  узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Курс „Історія країни, мова якої вивчається” був введений до навчального плану філологічного факультету спеціальності „Мова та література (англійська)” з метою формування та вдосконалення соціокультурної компетенції студентів при вивченні аспектів історії Великої Британії та США. Курс знайомить студентів із певними етапами історичного розвитку цих країн, із специфікою історичних процесів та явищ, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур, та формує позитивне сприйняття історії та культур Британії та США. Практичні заняття з курсу надають змогу розширення лексичного запасу студентів та вдосконалення практики англомовного спілкування. Контроль здійснюється через систему розроблених вправ і тестів, написання рефератів і доповідей, організацію конкурсів і завершується заліком. Ця дисципліна логічно пов’язана з курсами країнознавства, історії англійської мови, лексикології, історії літератур Британії і США та практики усного та писемного мовлення.

Курс є теоретико-практичним і входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології та логічно пов'язаний з курсами країнознавства і лексикології англійської мови, історії літератур Британії і США та практики усного та писемного мовлення.

Робоча програма розроблена на основі частини програми курсу "Країнознавство" (Великобританія, США) для студентів факультетів романо-германської філології (Укл.: Л.М.Рубашова, В.С.Шиманський. - К.: УМК 90, 1990), присвяченої історії Великої Британії та США та на основі вимог до розвитку соціокультурної компетенції у програмі для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з англійської мови "Програма з англійської мови для університетів / інститутів", укладена колективом авторів під керівництвом Ніколаєвої С.Ю. - К.: КНЛУ, 2001.

Формою підсумкового контролю якості знань, умінь і навичок студентів є залік. Зміст модулів складає матеріал тем, присвячених історичному розвитку Великої Британії (І модуль) та США (ІІ модуль) від найдавніших часів до сьогодення. По закінченню курсу студент має оволодіти такими знаннями та вміннями.

Завдання курсу:

·        повідомити знання про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської й американської культур;

·        надати знання аспектів культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        надати знання форм вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        дати знання безеквівалентної та конотаційно навантаженої лексики у відповідності до тематики програми;

·        навчити пов'язувати історію Великої Британії та США з історією України, порівнювати різні явища життя у цих країнах з метою глибшого їх розуміння;

·        розвивати позитивне сприйняття історичного розвитку Британії та США і пов’язаних з цим соціокультурних відмінностей світосприйняття народів цих країн;

·        розвивати професійні вміння - знайомити з формами роботи, які сприяють розвитку соціокультурної компетенції.

Бакалавр повинен знати:

·        основні відомості про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур;

·        аспекти культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        відомості про форми вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        безеквівалентну та конотаційно навантажену лексику у відповідності до тематики програми.

Бакалавр повинен уміти:   

·        дати визначення термінам, концептам;

·        виділити головні положення, позиції, думки у текстах з курсу „Історія країни, мова якої вивчається”;

·        розрізняти безеквівалентну, еквівалентну та конотаційно навантажену лексику при вивченні тематики програми;

·        висловлювати свою точку зору;

·        підтримувати свою точку зору доказовими фактами, статистикою тощо;

·        робити узагальнення та висновки;

·        викладати матеріал у реферованій формі;

·        робити порівняння певних явищ в історії різних народів і культур: виділяти схожі та відмінні елементи;

·        виконувати роль посередника між своєю культурою та культурами Британії і США, а також ефективно вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та  узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Курс „Країнознавство” був введений до навчального плану філологічного факультету спеціальності „Мова та література (англійська)” з метою формування та вдосконалення соціокультурної компетенції студентів при вивченні аспектів історії Великої Британії та США. Курс знайомить студентів із певними етапами історичного розвитку цих країн, із специфікою історичних процесів та явищ, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур, та формує позитивне сприйняття історії та культур Британії та США. Практичні заняття з курсу надають змогу розширення лексичного запасу студентів та вдосконалення практики англомовного спілкування. Контроль здійснюється через систему розроблених вправ і тестів, написання рефератів і доповідей, організацію конкурсів і завершується заліком. Ця дисципліна логічно пов’язана з курсами історії Британії та США, історії англійської мови, лексикології, історії літератур Британії і США та практики усного та писемного мовлення.

Курс є теоретико-практичним і входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології та логічно пов'язаний з курсами країнознавства і лексикології англійської мови, історії літератур Британії і США та практики усного та писемного мовлення.

Робоча програма розроблена на основі програми курсу "Країнознавство" (Великобританія, США) для студентів факультетів романо-германської філології (Укл.: Л.М.Рубашова, В.С.Шиманський. - К.: УМК 90, 1990) та на основі вимог до розвитку соціокультурної компетенції у програмі для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з англійської мови "Програма з англійської мови для університетів / інститутів", укладена колективом авторів під керівництвом Ніколаєвої С.Ю. - К.: КНЛУ, 2001.

Формою підсумкового контролю якості знань, умінь і навичок студентів є залік. Зміст модулів складає матеріал тем, присвячених історичному розвитку Великої Британії (І модуль) та США (ІІ модуль) від найдавніших часів до сьогодення. По закінченню курсу студент має оволодіти такими знаннями та вміннями.

Завдання курсу:

·        повідомити знання про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської й американської культур;

·        надати знання аспектів культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        надати знання форм вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        дати знання безеквівалентної та конотаційно навантаженої лексики у відповідності до тематики програми;

·        навчити пов'язувати історію Великої Британії та США з історією України, порівнювати різні явища життя у цих країнах з метою глибшого їх розуміння;

·        розвивати позитивне сприйняття історичного розвитку Британії та США і пов’язаних з цим соціокультурних відмінностей світосприйняття народів цих країн;

·        розвивати професійні вміння - знайомити з формами роботи, які сприяють розвитку соціокультурної компетенції.

Бакалавр повинен знати:

·        основні відомості про історичні процеси та явища, які вплинули на формування націй, на розвиток англійської мови, англійської та американської культур;

·        аспекти культури (мистецтво, політичні, економічні, соціальні сфери життя, норми поведінки та цінності народів);

·        відомості про форми вербального та невербального спілкування (міміка, жести, підвалини соціальних стосунків, вікові та соціальні моделі поведінки);

·        безеквівалентну та конотаційно навантажену лексику у відповідності до тематики програми.

Бакалавр повинен уміти:   

·        дати визначення термінам, концептам;

·        виділити головні положення, позиції, думки у текстах з курсу „Країнознавство”;

·        розрізняти безеквівалентну, еквівалентну та конотаційно навантажену лексику при вивченні тематики програми;

·        висловлювати свою точку зору;

·        підтримувати свою точку зору доказовими фактами, статистикою тощо;

·        робити узагальнення та висновки;

·        викладати матеріал у реферованій формі;

·        робити порівняння певних явищ в історії різних народів і культур: виділяти схожі та відмінні елементи;

·        виконувати роль посередника між своєю культурою та культурами Британії і США, а також ефективно вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та  узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Мета практичного курсу становить:

формування у студентів  іншомовної комунікативної компетентності рівня В2-С1 як компонента професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови; 

формування у студентів позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;

розвиток у студентів спроможність до автономного навчання, здатність до самооцінки та самовдосконалення;

виховання та розвиток у студентів почуття самосвідомості; формування вміння міжкультурного спілкування. 


Мета курсу "Методика навчання іноземних мов у початковій школі" полягає у забезпеченні студентів основами методичної підготовки, які необхідні для реалізації професійних функцій учителя іноземної мови (ІМ) в початковій школі (ПШ), а саме:

навчання ІМ: формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, виховання, освіта й розвиток учнів ПШ засобами ІМ на уроці та в позакласній роботі;

науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання ІМ;

навчально-методичної роботи, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання ІМ.

Перед курсом  ставляться такі завдання:

·      ознайомити студентів з головними компонентами теорії навчання іноземних мов у початковій школі і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

·      розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;

·      сформувати у студентів під час практичних занять та самостійної роботи професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі НІМ;

·      залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.

По закінченню курсу студент має оволодіти певними знаннями та вміннями.

Магістр повинен знати:

·      цілі та зміст НІМ;

·      систему методів НІМ;

·      систему та комплекси вправ, методичних прийомів навчання мовного матеріалу та розвитку вмінь іншомовної мовленнєвої діяльності в ПШ;

·      форми та способи контролю знань, навичок та вмінь молодших школярів;

·      способи організації процесу навчання та позакласної роботи.

Магістр повинен уміти:

·      систематизувати та порівнювати різні методичні підходи до НІМ;

·      аналізувати і оцінювати сучасні вітчизняні та зарубіжні навчально-методичні комплекси щодо навчання мовного матеріалу, видів мовленнєвої діяльності, організації контролю рівня сформованості відповідних умінь;

·      відбирати та організовувати мовний та мовленнєвий матеріал для уроків та самостійної роботи учнів, керувати навчальною діяльністю учнів;

·      використовувати різноманітні вправи, форми та прийоми навчання;

·      розробляти комплекси вправ для навчання мовного та мовленнєвого матеріалу;

·      складати фрагмент уроку, план-конспект уроку і циклу уроків;

·      виготовляти необхідні засоби наочності та роздатковий матеріал;

·      аналізувати проведені та відвідані уроки, узагальнювати позитивний та негативний досвід.


Мета курсу  «Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах» полягає у забезпеченні студентів основами методичної підготовки, які необхідні для реалізації професійних функцій учителя іноземної мови (ІМ), а саме:

навчання ІМ: формування в учнів іншомовної компетентності, виховання, освіта й розвиток учнів засобами ІМ на уроці та в позакласній роботі;

науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій навчання ІМ;

- навчально-методичної роботи, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання ІМ.

Перед курсом у Заліковому кредиті І ставляться такі завдання:

·        ознайомити студентів з головними компонентами теорії навчання іноземних мов (НІМ) у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

·        розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;

·        сформувати у студентів під час практичних занять та самостійної роботи професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі НІМ;

залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.

Перед курсом у Заліковому кредиті ІІ ставляться такі завдання:

·        продовжувати знайомити студентів з головними компонентами теорії навчання іноземних мов (НІМ) у середніх навчальних закладах і на цій основі навчати студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

·        сформувати у студентів під час практичних занять та самостійної роботи професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі НІМ;

·        залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.