Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях» охоплює широке коло проблем щодо застосування інформаційних технологій: використання програмного забезпечення для створення та редагування наукових текстів, аналізу та візуалізації наукових даних, представлення результатів наукових досліджень, розуміння основ інформаційної безпеки, використання хмарних сервісів для створення, зберігання та редагування документів, основ роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтернет та пошуковими системами наукової інформації.

Предметом вивчення є методика застосування інформаційних технологій у наукових дослідженнях та освітньо-науковій діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів:

1.    Використання програмного забезпечення при проведенні наукових досліджень.

2.    Використання глобальної мережі Інтернет у наукових дослідженнях.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях» є формування базових компетентностей в галузі використання сучасних інформаційних технологій для науково-дослідницької та освітньо-наукової діяльності.

 Анотація до навчальної програми

Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасно! фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 2 семемтри та 6 модулів.

Осінній семестр.

Модуль 1. Механіка

1.1.         Кінематика

1.2.         Динаміка

1.3.         Механічні коливання і хвилі

1.4.         Механіка рідин і газів.

 

Модуль 2. Молекулярна фізика і основи термодинаміки

2.1.         Молекулярно-кінетична теорія газів

2.2.         Термодинаміка.

2.3.         Реальні гази. Рідин і тверді тіла.

 

Модуль 3. Електростатика і закони постійного струму

3.1.         Електростатика

3.2.         Постійний стру

Весняний семестр.

Модуль 4. Електромагнітні явища

4.1.         Магнітне поле

4.2.         Електромагнітна індукція

4.3.         Змінний струм

4.4.         Електромагнітні хвилі

Модуль 5. Оптика

5.1.         Геометрична оптика і фотометрія

5.2.         Хвильова оптика

 

Модуль 6. Квантова і атомна фізика.

6.1.         Елементи квантової фізики

6.2.         Фізика атома і ядра

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Механіка” є:

-         вивчення кінематики і динаміки матеріальної точки і системи матеріальних точок;

-         вивчення коливальних  процесів;

-         вивчення динамічних процесів в рідинах і газах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування механічними вимірювальними приладами (терези, динамометр, мікрометр, секундомір та ін.)

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         моделювання процесів при вивченні механічних явищ.

Типовими завданнями діяльності при вивченні другого модуля „Молекулярна фізика і основи термодинаміки” є:

-         вивчення молекулярно-кінетичної теорії газів;

-         вивчення термодинамічних явищ і процесів які відбуваються в ідеальному газі;

-         вивчення теплових процесів пов’язаних з реальними речовинами;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування умінь:

-

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         моделювання процесів, що виникають в ідеальному газі;

-         користування приладами для вимірювання тиску, вологості, температури та ін..

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні третього модуля „Електростатика і закони постійного струму” є:

-         вивчення взаємодії точкових зарядів;

-         вивчення характеристик електричного поля;

-         вивчення законів постійного струму;

-         вивчення процесів пов’язаних з протіканням постійного струму в різних середовищах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл постійного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні четвертого модуля „Електромагнітні явища” є:

-         вивчення законів, які описують існування магнітних полів;

-         вивчення явища електромагнітної індукції та його застосування;

-         вивчення явищ пов’язаних з протіканням змінного струму;

-         вивчення явищ пов’язаних з поширенням електромагнітних хвиль;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл змінного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні п’ятого модуля „Оптика” є:

-         вивчення геометричної оптики і фотометрії;

-         вивчення явищ хвильової оптики;

-         вивчення теплових явищ нелінійної оптики;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування оптичними приладами;

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         побудови зображень в тонких лінзах і дзеркалах.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні шостого модуля „Квантова і атомна фізика” є:

-         вивчення квантових явищ і елементів квантової механіки;

-         вивчення процесів поділу і синтезу в ядрах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування приладами для реєстрації заряджених частинок та вимірювання радіологічної активності;

 

 

Розподіл балів за формами роботи

 

Види робіт

Кількість

Бали

Загальна кількість балів

Лабораторні роботи

14

Середнє арифметичне максимальна оцінка 15 балів

15

Тестові завдання

2

5;5

10

Контрольні роботи

2

5; 5

10

Колоквіуми

4

10;10;10;10

40

Загальне тестове завдання

1

25

25

Всього:

100

 

Шкала оцінки знань студентів

Оцінка ЕСТS

Оцінка (За національною шкалою)

Сума балів

А

5 (відмінно/зараховано)

90-100

В,С

4 (добре/зараховано)

75-89

D,Е

3 (задовільно/зараховано)

60-74

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59

F

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

0-34

Значення оцінки за шкалою

Оцінка ЕСТS

Оцінка

Бали

Характеристика

А

5 - Відмінно

90-100

робота з мінімальними помилками

В

4 - Дуже добре

83-89

вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

С

4 - Добре

75-82

в цілому хороша робота, але з помітними помилками

D

3 - Задовільно

68-74

пристойно, але із значними помилками

Е

3 - Достатньо

60-67

задовольняє мінімальні вимоги

2 - Не прийнято

35-59

необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)

F

2 - Не прийнято

0-34

необхідна значна подальша робота (переробити)

 

 

Методичне забезпечення

 

1.     Інструкції до лабораторних робіт;

2.     Інформаційний пакет з дисципліни;

3.     Таблиці і демонстрації;

4.     Тестові завдання;

5.     Роз даткові матеріали до практичних занять;

6.     Матеріали для контрольних і колоквіумів.

 

Література

 

1.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Тєхніка, ч.І. Механіка. Молекулярна фізика та основи Термодинаміки, 1998

2.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.2. Електрика та магнетизм, 2001

3.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.З. Оптика. Квантова фізика, 2000

4.           Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики. - М.: Высш. шк., 2000. - 718 с.

5.           Барановський В.М. та ін. За ред. Горбачук І.Т. Загальна: фізика. Лабораторний практикум. - К.: Вища шк., 1992 -509 с.

6.           Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. - М  -Высш. шк., 1996 -264с.

7.           Элементарный учебник физики: Учебное пособие в 3-х т. / Под ред. Г.С. Ландсберга, т. I. Механика и молекулярная физика. — М.: Наука.Главн. ред. фіз.-мат. литературы, 1985. —480 с.

8.           Фізичний практикум /Дущенко В.П., Бережний П.В., Барановський Р.М., Горбачук І.М., Шут М.І./. - К.: Вища школа, 1984.

9.           Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. - 464с

10.      Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: Высш. шк., 2000 - 303 с.

11.      Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1997. — 541 с.

12.      Кабардин О.Ф. Физика: Справ, материалы: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1988. — 367 с.

 

 

Провідний викладач курсу                                        доцент Дятлов Ю. В.