«Екологія рослин з основами ботаніки»

І. Мета навчальної дисципліни – є формування у майбутніх фахівців-екологів уявлення про екологію рослин як цілісну систему знань про закономірності взаємодії рослин між собою і з середовищем їх існування; дати ґрунтовні знання про роль екологічних факторів у житті рослин, їх класифікацію та закони впливу; про екологічні групи рослин за відношенням до різних екологічних факторів, про життєві форми рослин; ознайомити із особливостями будови особливостями морфологічної й анатомічної будови рослин на рівні клітин, тканин, органів, організмів,  формування наукового підходу до проблем систематики рослин, ознайомлення з різноманітністю рослинного світу, ознайомити здобувачів вищої освіти з методами фітоіндикації екологічних умов довкілля та рівня антропогенного впливу на природні екосистеми.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців указаної спеціальності

Дисципліна «Екологія рослин з основами ботаніки» дозволяє набути здобувачам вищої освіти фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-                     вивчення особливості морфологічної й анатомічної будови рослин на рівні клітин, тканин, органів;

-                     вивчення загальних закономірностей впливу екологічних факторів на живі організми;

-                     вивчення середовищ існування рослинних організмів, життєві форми рослин;

-                     вивчення адаптації та стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища;

вивчення систематичної різноманітності екологічних груп рослин. Нижчі рослини. Вищі спорові рослини. Царство гриби;

вивчення систематичної різноманітності екологічних груп рослин.  Насінні рослини.

-                     вивчення фітоіндикації і фітомоніторингу, визначати екологічні особливості певної території та ступінь антропогенного впливу, давати необхідні рекомендації підприємствам, установам тощо.

-                     вивчення напрямків охорони рослин в структурі Природно-заповідного фонду як основи збереження рослинного світу. Созологія, рівні охорони рослин.

-                     вивчення видів, які занесені до Червоної книги України, угруповань – до Зеленої книги;

-                     визначати екологічної групи рослин згідно впливу екологічних факторів,

-                     навчити здобувачів вищої освіти вирішувати теоретичні і практичні екологічні проблеми (проводити дослідження впливу екологічних факторів на рослинні організми в польових та лабораторних умовах);

-                     навчити техніці приготування тимчасових мікропрепаратів та виготовлення біологічних рисунків мікроскопічних об’єктів;

 

IV. Основні знання та вміння, яких набуває здобувач вищої освіти після опанування цієї дисципліни знає:

-                     предмет та завдання, методи екології рослин;

-                     основні екологічні фактори середовища та закономірності їх впливу на рослинні організми;

-                     основні екологічні групи рослин за відношенням до екологічних факторів;

-                     типи адаптацій та стійкості рослин;

-                     особливості рослин в залежності від умов середовища (температури, вологості, світла, складу повітря, складу ґрунту);

-                     механізми впливу факторів середовища на рослинні організми;

-                     закономірності адаптацій рослин на морфолого-анатомічному рівні;

-                     загальні принципи структурних пристосувань і специфіку їх прояву в різних органах рослин;

-                     особливості морфологічної й анатомічної будови рослин на рівні клітин, тканин, органів, організмів;

-                     техніку приготування тимчасових мікропрепаратів та виготовлення біологічних рисунків мікроскопічних об’єктів;

-                     відмінні риси основних родин і представників рослинного вкриття різних екосистем природних зон; основних представників флори України;

-                     сучасну систему рослинного світу на рівні відділів і класів;

-                     характерні порядки, родини, роди й види різних відділів та класів рослин;

-                     особливості будови, розмноження, поширення й екології представників різних відділів та класів рослин;

-                     методику геоботанічного опису й аналізу трав'яного вкриття екосистем;

-                     систему рослинного світу та одиниці класифікації рослин;

-                     латинські та українські назви представників різних екологічних груп;

-                     еволюційне і господарське значення відділів нижчих і вищих рослин;

-                     фітоіндикацію та фітомоніторинг, взаємозв’язок між рослинами та довкіллям;

-                      види, які занесені до Червоної книги України, угруповання – до Зеленої книги;

-                     розуміти фундаментально-наукове, природоохоронне та практичне значення екологічних знань про рослини, угруповання рослин і їхні типи місцезростань.

Уміє:

-                      вільно оперувати понятійним апаратом дисципліни;

-                     застосовувати теоретичні знання екологічних законів на практиці;

-                     проводити дослідження впливу екологічних факторів на рослинні організми в польових та лабораторних умовах;

-       встановлювати зв’язки між будовою рослин та їхніми екологічними вимогами до умов середовища;

-                     за морфологічними та анатомічними особливостями будови рослин відносити їх до певної екологічної групи за відношенням до різних екологічних факторів;

-                      визначати життєву форму рослини за різними класифікаціями;

-                     характеризувати особливості будови рослинної клітини, класифікувати рослинні тканини;

-                     працювати з лабораторною оптикою, приладами; готувати мікропрепарати вегетативних та генеративних органів різних груп рослин;

-                     готувати гербарні зразки різних видів рослин;

-                      розпізнавати рослини за морфологічними й анатомічними ознаками на рівні відділів та класів, найбільш поширених та цінних у практичному відношенні представників – на рівні родів, а в деяких випадках – видів;

-                     розрізняти відмінні риси основних родин і представників рослинного вкриття різних екосистем;

-                     визначити родину, рід і вид рослини;

-                     користуватися методикою геоботанічного опису і аналізу трав'яного вкриття екосистем;

- здійснювати фітоіндикацію стану довкілля за комплексом ознак рослинного організму.