«Навчальна практика з екології рослин»

І. Мета навчальної дисципліни – закріплення теоретичних знань про роль екологічних факторів у житті рослин, їх класифікацію та закони впливу; про екологічні групи рослин за відношенням до різних екологічних факторів, про життєві форми рослин; особливості морфологічної  будови рослин та формування в майбутніх фахівців екологів практичних умінь і навичок шляхом вивчення флори і рослинності місцевого краю, в результаті чого здобувач вищої освіти  повинен навчитися пояснювати розподіл рослинних угруповань, у відповідності з екологічними умовами, усвідомлювати, як і в якій мірі фітоценози впливають на довкілля, орієнтуватися в основних напрямах розвитку рослинного покриву (зміна видів, заболочування луків, лісів та ін.), набути навичок приблизної господарської оцінки рослинного покриву на основі його геоботанічного опису, застосування методів фітоіндикації екологічних умов довкілля для визначення  рівня антропогенного впливу на природні екосистеми.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців указаної спеціальності

Дисципліна «Навчальна практика з екології рослин» дозволяє набути здобувачам вищої освіти фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-                     закріплення теоретичних знань про закономірності впливу екологічних факторів на живі організми; адаптації та стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища;

-                     вивчення середовищ існування рослинних організмів, життєві форми рослин;

-                     визначати систематичні екологічної групи рослини,

-                     навчитися проводити дослідження методами фітоіндикації і фітомоніторингу, визначати екологічні особливості певної території та ступінь антропогенного впливу, давати необхідні рекомендації підприємствам, установам тощо.

 

IV. Основні знання та вміння, яких набуває здобувач вищої освіти після опанування цієї дисципліни знає:

-                     основні екологічні фактори середовища та закономірності їх впливу на рослинні організми;

-                     основні екологічні групи рослин за відношенням до екологічних факторів;

-                     типи адаптацій та стійкості рослин;

-                     особливості рослин в залежності від умов середовища (температури, вологості, світла, складу повітря, складу ґрунту);

-                     перелік систематичних груп рослин, що складають фіторізноманіття району практики, їх латинські назви та систематичне положення;

-                     екологічні групи рослин району практики;

-                     будову вегетативних органів рослин та їх пристосування до певних умов довкілля;

-                     будову репродуктивних органів рослин різних родин місцевої флори;

-                     морфологічну структуру фітоценозів району практики;

-                     методику геоботанічного опису й аналізу трав'яного вкриття екосистем;

-                     методи фітоіндикації екологічних умов довкілля для визначення рівня антропогенного впливу на природні екосистеми.

Уміє:

-                     вільно оперувати понятійним апаратом дисципліни;

-                     за морфо-анатомічними показниками виділяти види рослин певної екологічної групи.

-                     визначати види рослин флори України за визначником;

-                     правильно збирати рослини у природі для подальшої гербаризації та фіксації;

-                     ідентифікувати життєві форми рослин за морфологічними та анатомічними ознаками;

-                     проводити опис пробної геоботанічної ділянки;

-                     проводити дослідження екологічного стану довкілля методом фітоіндикації для визначення рівня антропогенного впливу на природні екосистеми.

-                     вести документацію під час збору ботанічного матеріалу.