АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Сучасні технології агровиробництва»

І. Мета навчальної дисципліни – є формування у майбутніх фахівців-екологів цілісного уявлення про розроблення практичних основ, методів і підходів щодо обґрунтованого еколого-безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на основі удосконалення земельних відносин, докорінного підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності сільськогосподарських культур, сталого розвитку всіх галузей тваринництва, ринкової модернізації механізмів економічного регулювання і державної підтримки галузі.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців указаної спеціальності

Дисципліна «Сучасні технології агровиробництва» дозволяє набути здобувачам вищої освіти фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-           вивчення природно-економічних, соціальних та екологічних умов аграрного виробництва;

-           управління використанням біологічних чинників формування родючості ґрунтів і ефективного впливу мікроорганізмів на продукційний процес сільськогосподарських культур;

-           управління процесами деструкції-гуміфікації рослинних решток в ґрунтах агроценозів;

-           обґрунтування раціонального використання і охорони земельних ресурсів; - обґрунтування конкурентоспроможного еколого-безпечного розвитку галузей рослинництва;

-           обґрунтування сталого розвитку галузей тваринництва;

-           консервування кормів за використання пробіотичних мікроорганізмів;

-           управління розвитком соціальної сфери сільської місцевості;

-           організація управління інноваційним розвитком аграрного виробництва і сільських територій.

 IV. Основні знання та вміння, яких набуває здобувач вищої освіти після опанування цієї дисципліни знає:

-                     основні агроекологічні поняття, терміни, закони і закономірності;

-                     методи наукових економічних досліджень на рівні доктора філософії;

-                     концептуальні, теоретичні та методологічні основи аграрного виробництва;

-                     теоретичні основи управління мікробіологічними процесами у ґрунті;

-                     основні закономірності процесів деструкції-гуміфікації;

-                     роль мікроорганізмів у формуванні родючості ґрунтів за різних систем землеробства;

-                     теоретичні основи економічного зростання аграрного виробництва;

-                     теоретичні основи раціонального використання і охорони земельних ресурсів;

-                     теоретичні основи конкурентоспроможного еколого-безпечного розвитку галузей рослинництва та сталого розвитку галузей тваринництва;

-                     технології застосування мікробних препаратів для поліпшення якості та збереження кормів;

-                     способи визначення ефективності застосування хімічних, біологічних препаратів та інших складових сучасних технологій виробництва аграрної продукції;

-                     теоретичні основи фінансового забезпечення аграрного виробництва; - теоретичні основи управління розвитком соціальної сфери сільської місцевості;

-                     теоретичні основи управління інноваційним розвитком аграрного виробництва і сільських територій.

Уміє:

-                     використовувати методи досліджень для обґрунтування окремих аспектів наукового ведення аграрного виробництва;

-                     виявляти та вирішувати завдання та проблеми у сфері аграрного виробництва;

-                     обґрунтовувати застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур для підвищення їх урожайності та якості продукції;

-                     обґрунтовувати оптимальні рішення щодо регулювання мікробіологічних процесів гумусоутворення та розробки заходів відтворення родючості ґрунтів;

-                     обґрунтовувати запровадження умов економічного зростання аграрного виробництва;

-                     обґрунтувати основні складові раціонального використання і охорони земельних ресурсів;

-                     обґрунтувати основні складові конкурентоспроможного екологобезпечного розвитку галузей рослинництва та сталого розвитку галузей тваринництва;

-                     обґрунтувати основні складові та механізм функціонування фінансового забезпечення аграрного виробництва;

-                     обґрунтувати економічний механізм управління розвитком соціальної сфери сільської місцевості;

-                     обґрунтувати ринкову систему управління інноваційним розвитком аграрного виробництва і сільських територій.