Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія української літератури (ХVI – XVIII ст.)» складена відповідно до освітньо-професійної програми предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Вивчення навчальної дисципліни заплановано на 2 навчальний семестр в обсязі 3 кредитів. Формою підсумкового контролю є іспит.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з українським літературним процесом XVІ–XVIII ст.; дослідження його тісного зв’язку та особливостей взаємодії з іншими явищами української культури; визначення місця українського мистецтва слова у світовому контексті; розкриття характерних рис української літератури доби Ренесансу та Бароко як чергового етапу розвитку української літератури, засвоєння основних теоретичних понять, пов'язаних з цим етапом розвитку письменства; вивчення історичних та художніх закономірностей розвитку давнього письменства; ознайомлення з творами різних жанрів та їх авторами; репрезентація їх доробку в історико-літературному контексті; ознайомлення студентів з сучасними літературознавчими дослідженнями і концепціями.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти мають знати: художні твори письменників цього періоду, історію їх редакцій; специфічні риси давньої української літератури та своєрідність їх утілення в літературі XVІ–XVIII ст.; періодизацію давньої української літератури (література Середньовіччя, література Ренесансу, література Бароко), хронологічні межі кожної доби та специфіку розвитку літературного процесу; жанрове розмаїття літератури цього періоду і своєрідність образотворчих художніх засобів; творчість провідних письменників української літератури XVІ–XVІІІ ст. (І. Вишенський, М. Смотрицький, К. Сакович, Л. Баранович, І. Величковський, Кл. Зіновіїв, Ст. Яворський, Ф. Прокопович, А. Радивиловський, І. Галятовський, І. Потій та ін.); унесок митців у жанрово-стильове оновлення літератури XVІ–XVIII ст.; соціально-історичний та культурний аспекти розвитку української літератури зазначеного періоду; розвиток освіти і книгодрукування.

Студенти мають уміти: оперувати сучасною науковою термінологією; аналізувати художні явища в історико-культурному контексті; робити цілісний аналіз творів, що належать до різних жанрів; працювати з критичною літературою та підручниками, відстоювати власну точку зору; визначати своєрідність мистецького світогляду письменників зазначеної доби; порівнювати зразки української літератури з творами інших літератур цього періоду, аргументувати теоретичні міркування переконливими прикладами; глибоко аналізувати літературний процес, творчий шлях письменника, окремий художній твір; розглядати літературне явище у загальнонаціональному та світовому контекстах.