Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми української літератури ХХ – ХХІ ст.» складена відповідно до освітньо-професійної програми предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Вивчення навчальної дисципліни заплановано на 2, 3, 4 семестри навчання в магістратурі, в обсязі 8 кредитів. Формою підсумкового контролю є іспит.

Метою курсу є всебічне вивчення українського літературного процесу XХ – XХІ ст.; його тісного зв’язку та особливостей взаємодії з іншими явищами української культури; визначення місця українського мистецтва слова у світовому контексті; розкриття характерних рис української літератури модернізму й постмодернізму як чергових етапів розвитку української літератури, засвоєння основних теоретичних понять, пов'язаних з цими етапами розвитку письменства; вивчення історичних та художніх закономірностей розвитку літератури; ознайомлення з творами різних жанрів та їхніми авторами; репрезентація доробку митців в історико-літературному контексті; ознайомлення студентів з сучасними літературознавчими дослідженнями і концепціями.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти мають знати: художні твори письменників ХХ – ХХІ ст.; специфічні риси української модерністської і постмодерністської літератур; жанрове розмаїття літератури зазначеного періоду, своєрідність образотворчих художніх засобів; творчість провідних письменників української літератури XХ – поч. XХІ століть, їхній унесок у жанрово-стильове оновлення літератури XХ – поч.XХІ століть; соціально-історичний та культурний аспекти розвитку української літератури зазначеного періоду;

Студенти мають уміти: оперувати сучасною науковою термінологією; аналізувати художні явища в історико-культурному контексті; робити цілісний аналіз творів української модерністської і постмодерністської літератури, що належать до різних жанрів; працювати з критичною літературою та підручниками, відстоювати власну точку зору; визначати своєрідність художнього бачення того чи іншого письменника; глибоко аналізувати літературний процес, творчий шлях письменника, окремий художній твір; розглядати літературне явище у загальнонаціональному та світовому контексті.