Рівень вищої освіти                                  Перший (бакалаврський)

Освітня програма                                     Комп’ютерні науки

Нормативна\вибіркова                            Нормативна

Обсяг дисципліни                                     3 кредити ЄКТС/90 годин

Мова викладання                                     Українська

Семестр                                                     8

Кафедра                                                    Інформатики і ОТ

Оригінальність навчальної дисципліни  Авторський курс

 

Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні професійних компетентностей майбутнього спеціаліста з інформаційних технологій, які базується на сформованості загальних і конкретних умінь та практичних навичок, необхідних для ефективного адміністрування інформаційних систем у своїй майбутній професійній діяльності.

Завдання дисципліни (ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6-ЗК13, ФК12) розкрити місце і значення знань з адміністрування інформаційних систем, з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки курсу адміністрування інформаційних систем з іншими навчальними предметами, зокрема, з ІКТ, архітектурою ЕОМ, комп’ютерними мережами, показати практичну значимість знань з адміністрування інформаційних систем, їх застосовність в професійній діяльності; забезпечити ґрунтовне вивчення студентами понять і методів адміністрування інформаційних систем, які можуть бути використані ними в професійній діяльності; сформувати у студентів достатні знання в галузі адміністрування комп’ютерних мереж та систем, вміння й навички використання мережевих операційних систем, мережевого устаткування, адміністрування баз даних.

Основні  знання  та  уміння,  яких  набуває  студент  після  опанування даної дисципліни
ПР13, ПР16. Основні знання: цілі, завдання та функції адміністрування інформаційних систем; класифікацію та функції операційних систем; основні засоби адміністрування операційної системи Linux; основні засоби адміністрування операційної системи Windows Server. Основні вміння: виконувати основні задачі адміністрування ОС Linux; виконувати основні задачі адміністрування ОС Windows Server; виконувати основні задачі адміністрування web-серверів; налагоджувати служби сервера Active Directory; проводити резервне копіювання даних; ефективно використовувати на практиці засоби адміністрування інформаційних систем.

Короткий зміст дисципліни:

Цілі, завдання та функції адміністрування інформаційних систем. Місце та завдання адміністратора інформаційних систем. Методи та функції адміністрування інформаційних систем.

Класифікація операційних систем. Функції операційної системи. Управління процесами.

Основи адміністрування операційної системи Linux.

Засоби адміністрування ОС Windows Server.

Адміністрування web-сервера.

Пререквізити – Базові знання, вміння і навички які отримані під час вивчення дисциплін Інформаційно-комунікаційні технології, Програмування, Архітектура комп'ютера, Комп’ютерні мережі. Володіння комп’ютером робота з операційною системою та вміння користуватися ресурсами мережі Інтернет.

Система оцінювання та вимоги.

Поточний контроль: експрес-опитування під час лекцій; відповіді на практичних заняттях; виконання лабораторних робіт; проходження комп’ютерного тестування.

Підсумковий контроль: екзамен.