Мета викладання навчальної дисципліни «Методика навчання географії»: ознайомлення студентів географічних спеціальностей з теоретичними та прикладними основами сучасної методики викладання географії; розвивати творче методичне мислення, уміння раціональної організації власної педагогічної праці та первинні методичні уміння, які формують основу фахової та педагогічної майстерності та забезпечують творчий підхід до виконання функцій вчителя географії.

Завдання:

–     навчальні: забезпечити засвоєння студентами теоретичних засад сучасної методики викладання географії, особливостей застосування сучасних технологій навчання на уроках географії та методичних особливостей викладання різних шкільних курсів географії;

–     методичні: формувати уміння організовувати процес навчання географії у відповідності до основних дидактичних принципів та вікових особливостей учнів із застосуванням сучасних технологій навчання, уміння застосовувати дидактичні принципи, методи і засоби в процесі навчання географії; формувати уміння аналізувати шкільні програми та підручники з географії;

–     дослідницькі: формувати уміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводи наукові дослідження в галузі методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу навчання географії;

–     конструктивні: формувати уміння планувати та конструювати процес навчання географії;

–     організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі проведення уроку;

–     практичні: виробити у студентів уміння користуватися методичним апаратом навчання географії, підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії.

 

Після успішного закінчення курсу студенти мають:

знати:

–          теоретичні засади сучасної методики викладання географії;

–          суть, концептуальні основи та особливості застосування сучасних технологій навчання географії;

–          вимоги державного стандарту базової і повної середньої освіти; зміст, структуру та методичні особливості викладання різних шкільних курсів географії;

–          особливості вивчення географії в умовах профільної старшої школи; суть, завдання, форми і методи самоосвіти вчителя географії;

–          теоретичні та практичні позиції сучасної дидактики відповідно до особливостей процесу навчання географії;

–          оптимальні методи і методичні прийоми традиційної та інноваційної моделей навчання залежно від дидактичних і виховних цілей уроку;

–          методичні підходи формування в учнів експериментальних вмінь і навичок з географії;

–          теоретичні та практичні позиції сучасної дидактики відповідно до особливостей процесу навчання географії;

–          оптимальні методи і методичні прийоми традиційної та інноваційної моделей навчання залежно від дидактичних і виховних цілей уроку.

 

вміти:

–          адаптувати теоретичні та практичні позиції сучасної дидактики у відповідності до особливостей процесу навчання географії;

–          застосовувати сучасні технології навчання на уроках географії;

–          планувати процес навчання географії та навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках;

–          організовувати процес навчання географії відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів різних класів та змісту шкільних курсів географії;

–          здійснювати методичну розробку поурочних планів різних типів уроків;

–          виконувати функції вчителя географії в сучасній школі;

–          володіти прийомами роботи з географічними картами, глобусом, підручниками, мультимедійними педагогічними засобами;

–          аналізувати за прийнятими критеріями власну педагогічну діяльність.