Мета викладання курсу «Екологічна географія України»: надання студентам фахових знань з територіальної диференціації екологічних процесів та явищ, тобто пошук шляхів гармонізації взаємовідносин людей із середовищем існування у межах локальних, регіональних і глобальних геосистем.

Завдання:

- вивчення законів і закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях;

- ознайомлення з фундаментальними і концептуальними основами традиційної і сучасної екології та її напрямками;

 - висвітлення сучасних глобальних і регіональних екогеографічних проблем та формування в кожного студента особистого ставлення до них;

- визначення ролі екогеографічної науки як основи раціонального природокористування та охорони природи;

- формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємодію і взаємозв’язок усіх компонентів у природі, соціальній і технологічній сферах, про стратегію і тактику збереження й стабільного розвитку життя на Землі.

- виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини в природі, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

-            основні механізми функціонування природних і суспільних територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і залежності між компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них;

-            просторову диференціацію географічної оболонки і географічного середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях;

-            найважливіші аспекти функціонування компонентів літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери як складових географічної оболонки.

Вміти:

-                 пояснює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом природних і антропогенних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства;

-                 охарактеризувати регіони, ландшафти і біогеоценози України, пояснити їх особливості і взаємозв’язки, сформовані географічним положенням та іншими географічними чинниками;

-                 застосовувати фундаментальні екологічні знання для оцінки екологічнї ситуації в Україні;

-                 планувати й розробляти економічно обґрунтовані заходи з охорони навколишкнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

-                 аналізувати зміст інформації щодо стану природних умов та ресурсів, результатів природокористування.