Мета викладання навчальної дисципліни «Основи географічного моделювання» є формування у студентів знань про роль геомоделювання у сучасних дослідженнях і практичній діяльності суспільства, історію їх розвитку, розкриття структурних і функціональних особливостей географічних систем моделювання.

Завдання:

–     вивчення методів моделювання, що застосовуються в географічних дослідженнях;

–     оволодіння методами розв’язання дослідницьких задач різних типів з використанням адекватних моделей;

–     знайомство з сучасними засобами моделювання;

–     набуття практичних навичок дослідницької роботи з моделями різних типів.

 

Після успішного закінчення курсу студенти мають:

знати:

–     загальні положення сучасної теорії географічних інформаційних систем;

–     основи методики створення геоінформаційних баз даних;

–     основи методики моделювання за допомогою ГІС;

–     методологічні підходи та принципи географічного моделювання;

–     види, методи та способи географічного моделювання;

–     методики застосування традиційних і новітніх методів моделювання в географії.

вміти:

–     групувати регіони за подібністю показників, що характеризують їх розвиток, з використанням індексного методу, методу рангів, кластерного аналізу;

–     визначати фактори, що зумовлюють розвиток регіонів, з використанням факторного аналізу;

–     знаходити тісноту та форму зв’язку між показниками розвитку регіонів з використанням кореляційно-регресійного аналізу;

–     здійснювати статистичний аналіз динамічних рядів, екстраполювати виявлені тенденції;

–     будувати статистичні поверхні просторового розподілу показників розвитку регіонів;

–     визначати, створювати і обґрунтовано застосовувати різні типи моделей залежно від  поставлених дослідницьких і практичних задач, уміти вірно інтерпретувати результати моделювання.