Екологія з основами ботаніка є дисципліною, яка закладає наукові основи для засвоєння інших дисциплін курсу підготовки фахівців екологів, зокрема, фізіології рослин, агроекології, екології, біології, географії, озеленення міських систем.

Мета навчальної дисципліни «Екологія з основами ботаніки» – засвоєння знань про рослини і рослинний світ, їх особливості як живих організмів, різноманітність, значення в живій природі й діяльності людини; професійна підготовка майбутніх спеціалістів з морфологічної й анатомічної будови та систематики рослин – об'єктів їх майбутньої господарської діяльності. У процесі вивчення ботаніки студенти одержують знання про молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний і біосферний рівні організації біологічних систем і місце в них рослин.

Основним завданням курсу є:

-        засвоєння засад систематики рослинного світу;

-        вивчення біології, екології та взаємозв'язку рослинних організмів з лісовим середовищем;

-        оцінка впливу умов середовища на життєдіяльність рослин;

-        пояснення вивчених явищ, і з'ясування їх біологічної та прикладної суті;

-        визначення шляхів керування популяціями рослинних організмів у оптимальному для природи і людини напрямку.

У результаті засвоєння матеріалу передбаченого програмою, спеціаліст-еколог повинен знати:

-      шляхи й основні етапи еволюції рослинного світу;

-      особливості морфологічної й анатомічної будови рослин на рівні клітин, тканин, органів, організмів;

-      основні закономірності розвитку та особливості морфологічної й анатомічної будови окремих органів у зв'язку з їх функціями;

-      розвиток, зміну і будову органів у процесі філогенезу й онтогенезу та під дією умов довкілля; типи розмноження рослин, їх суть і значення; життєві цикли рослин із чергуванням поколінь і зміною ядерних фаз та способи відтворення й розмноження;

-      відмінні риси основних родин і представників рослинного вкриття різних екосистем природних зон; основних представників флори України;

-      методику геоботанічного опису й аналізу трав'яного вкриття екосистем; систему рослинного світу та одиниці класифікації рослин;

-      еволюційне і господарське значення відділів нижчих і вищих рослин.

вміти:

-      розрізняти життєві форми рослин як екологічні адаптивні структури;

-      самостійно готувати мікропрепарати і працювати з мікроскопом;

-      за морфологічними й анатомічними ознаками, користуючись визначниками рослин, визначити родину, рід і вид рослини;

-      розрізняти відмінні риси основних родин і представників рослинного вкриття різних екосистем;

-      користуватися методикою геоботанічного опису і аналізу трав'яного вкриття екосистем.