Анотація до програми навчальної дисципліни

„Флора прісних вод”

 Курс “Флора прісних вод” спрямований на розширення  знань студентів про фітокомпонент, зокрема флору, водних екосистем, оскільки мешканці водойм, насамперед макрофіти та їх угруповання, є достатньо чутливими індикаторами стану природного середовища. Знання флори прісних водойм необхідно майбутньому екологу для опанування сучасними методиками оцінки стану довкілля та прогнозування його змін.

Програма побудована на основі сучасних уявлень про флору в цілому та флору прісних водойм зокрема. Послідовність вивчення матеріалу побудована таким чином, щоб студенти могли на основі базових знань з ботаніки опанувати сучасними уявленнями про структуру (систематичну, географічну, біоморфологічну, екологічну, ценотичну, господарську) флори макрофітів і водоростей прісних водойм і у подальшому використовувати здобуті знання та вміння для моніторингу довкілля. Лабораторний практикум передбачає ознайомлення з окремими представниками флори прісних водойм за еколого-ценотичним принципом. Завершується курс розглядом стратегії охорони раритетного компоненту флори прісних водойм та рідкісних водних угруповань.

 

Вимоги до загальних і професійно-орієнтованих знань і вмінь

Студент повинен знати:

-         основні поняття сучасного вчення про флору;

-         основні фітохоріони Землі, принципи флористичного районування України;

-         принципи визначення систематичної структури флори прісних водойм;

-         підходи до класифікації біоморф та принципи встановлення біоморфологічної структури флори прісних водойм;

-         сучасні підходи до класифікації геоелементів; географічну структуру флори прісних водойм України;

-         принципи встановлення екологічної, ценотичної та еколого-ценотичної структур флори прісних водойм;

-         види флори прісних водойм, які мають господарське значення;

-         місцезростання водних макрофітів та розподіл їх угруповань в Україні;

-         індикаційні роль водних макрофітів;

-         структуру альгофлори прісних водойм та значення прісноводних водоростей;

-         системи та підсистеми заходів охорони прісноводних видів рослин;

-         види рослин прісних водойм України, які потребують охорони.

 Студент повинен вміти:

-         застосовувати базові знання про структуру флори при аналізі фітокомпоненту конкретних екосистем, фізико-географічних чи адміністративних виділів;

-         визначати види рослин прісноводних екосистем за біоморфологічними ознаками;

-         користуватися довідковою літературою для встановлення географічних, екологічних, фітоценологічних, індикаторних та господарсько-ландшафтних параметрів конкретних прісноводних видів рослин;

-         проводити повномірний аналіз флори прісних водойм;

-         давати фітосозологічну оцінку досліджуваних прісноводних екосистем.