Метою викладання навчальної дисципліни “Геоурбаністика” є - оволодіння знаннями з геоурбаністики, зокрема таких питань: урбанізація як міждисциплінарний об'єкт дослідження; поняття міського середовища та міського способу життя; еволюція міст; загальні риси і регіональні особливості сучасної урбанізації; класифікація міст; особливості функціонування агломерацій, мегалополісів, метрополій, розвиток глобальних міст; процеси субурбанізації; просторова структура міст; соціально- культурні фактори урбанізації; соціальна сегрегація міського простору; проблеми

урбанізації в різних країнах світу; проблеми сталого розвитку міст; урбанізаційні процеси в Україні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Геоурбаністика”  є засвоєння теоретичних знань з галузей географії населення; формування умінь геодемографічного аналізу; формування умінь працювати з науковими джерелами, атласами, географічними картами, статистичними даними і з’ясовувати з їх допомогою особливості географії населення окремих країн та регіонів; формування умінь аналізувати географічні особливості систем розселення регіонів, окремих держав.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

головні теоретичні положення геоурбаністики;

- закономірності геопросторової організації міського населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України.

вміти:

-  користуватися різноманітними джерелами інформації про міське розселення та урбанізаційні процеси, аналізувати їх і формулювати висновки,;

-  здійснювати просторовий аналіз розвитку та функціонування окремих міських поселень, агломерацій, мегалополісів, метрополійних ареалів;

-  оцінювати характер і гостроту проблем міського розвитку;

-  передбачати тенденції розвитку міст, агломерацій, мегалополісів;

-  рекомендувати заходи стосовно регулювання міського розселення та сталого розвитку міст.