Виробнича практика для студентів проводиться в останньому семестрі навчання для бакалаврів та спеціалістів і першому (дев’ятому) семестрі для магістрів. Тривалість виробничої (переддипломної) практики для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» відповідно до навчального плану складає 4 (бакалаври) та 2(магістри) тижні.

Виробнича практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться, по можливості, в ролі помічника (дублера) керуючого відповідними структурними підрозділами підприємств аграрної, промислової та природоохоронної галузі. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади базового підприємства, якщо їх діяльність відповідає програмі практики. При цьому не менше 50 % часу повинно відводитися на загальну професійну підготовку студентів-практикантів відповідно до програми практики. Поставлені цілі студенти реалізують у процесі самостійного вивчення виробництва та виконання окремих виробничих задач на базі підприємств, де проходить виробнича практика. Керівник підприємства-бази (організації, установи) практики видає наказ про практику, визначаючи в ньому порядок організації та проведення практики, заходи для створення необхідних умов студентам-практикантам по виконанню ними програми практики, забезпечення їх гуртожитками, спецодягом, охороною праці для запобігання нещасним випадкам, контролю за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку та інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики відповідно до «Положення про виробничу практику студентів», призначає керівника практики від підприємства. Організацію і контроль проведення виробничої практики від вищого навчального закладу здійснює керівник практики, який призначається наказом по університету. Офіційною основою для проведення виробничої практики студентів є договір, який складається між вищим навчальним закладом та підприємством на практику. Договори складаються завідуючим практикою університету, за заявками кафедри. Виробнича практика є одним з найважливіших елементів навчальної роботи, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити набуття професійних умінь та навиків роботи в трудових колективах.

Проведення виробничої практики

Виробнича практика проводиться відповідно до робочої програми, узгодженою з підприємством за два місяці до початку практики. В робочу програму входять календарний графік, який повинен передбачати: оформлення та отримання перепусток на підприємство; вивчення правил техніки безпеки; проведення навчальних занять та екскурсій; виконання індивідуальних занять; виконання самостійних занять на конкретному робочому місці; оформлення звіту з матеріалами практики (описи, інструкції, паспорти, схеми, розрахунки); складання заліку по практиці. Студент повинен суворо виконувати правила внутрішнього розпорядку підприємства (установи, організації) та вступний інструктаж з охорони праці. Керівник практики від ВНЗ повинен спільно з керівником від підприємства (установи, організації) забезпечити переміщення студентів по підприємстві (установі, організації) згідно з графіком. Контроль за проведенням виробничої практики повинен здійснюватись: керівником практики від ВНЗ; завідувачем випускаючої кафедри; керівником практики від підприємства (установи, організації).