Мета: підготовка майбутніх вчителів технологій до кваліфікованої методичної діяльності в спеціалізованих гімназіях, ліцеях, коледжах та ЗВО.

Завдання:

­        озброєння майбутніх вчителів технологій знаннями теоретичних основ методики викладання у вищій школі;

­        специфікою методів викладання у структурі процесу навчання у вищій школі;

­        методичними основами викладання фахових дисциплін у вищій школі;

­        формування практичних умінь та навичок викладати предметний матеріал: планувати структуру, зміст, процес організації лекції, лабораторного та практичного заняття; складати конспекти лекцій за планом; проводити практичні заняття; добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; застосовувати сучасні освітні технології.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • ­      специфіку діяльності, функції викладача ЗВО, коледжу, ліцею;
 • ­      основні компоненти педагогічної культури;
 • ­      організацію навчального процесу;
 • ­      форми і методи навчального процесу;
 • ­      класифікацію педагогічних технологій;
 • ­      організацію науково-дослідної роботи;
 • ­      структуру лекційних занять, лабораторних;
 • ­      критерії оцінювання ЗУН.

вміти:

 •   організовувати навчально-виховний процес;
 •   готуватися до теоретичних і практичних занять, складати для занять навчально-методичну та технічну документацію;
 •   організовувати та проводити позакласну роботу учнів, студентів;
 •  оцінювати учнів/студентів за «5» та «12» бальною системою.