Навчальна дисципліна «Геоінформаційні технології в географії» є обов’язковою та є складовою циклу професійної підготовки фахівців. 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент під час вивчення дисципліни «Геоінформаційні технології в географії» є:

·         Здатність орієнтування у сучасних геоінформаційних системах (можливостях систем, порівняння доцільності застосування у різних географічних дослідженнях).

  • Здобуття вмінь роботи з інформацій-ними системами, що забезпечують побудову, відображення, обробку і вивід просторово розподіленої інформації (графічної та атрибутивної).

          Програмними результатами навчання студента є: формування у студентів знань про роль геоінформаційних технологій у сучасних дослідженнях і практичній діяльності суспільства, історію їх розвитку, розкриття структурних і функціональних особливостей геоінформаційних систем.

При вивченні дисципліни студент повинен:

Знати:

–        головні теоретичні положення географії науки та освіти, закономірності геопросторової організації наукового та освітнього процесів у світу, окремих країн, у тому числі України;

–        зміст і сутність фундаментальних положень проблем сучасної географії в контексті концепції світогляду;

–        сутність теоретичних проблем сучасної георафії;

–        проблеми формування змісту географічної освіти, принципів, форм та методів навчання у закладах освіти України та країн світу;

–        головні теоретико-методологічні проблеми сучасної географії.

 

 

Вміти:

–        користуватися різноманітними джерелами інформації з географії науки і освіти, аналізувати їх і формулювати висновки, здійснювати територіальний аналіз розвитку науки і освіти окремих країн та України, графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

–        обґрунтовувати предмет вивчення проблем сучасної географії як єдиної, фундаментальної науки, пояснювати її особливе місце поміж інших фундаментальних наук;

–        виділяти основні проблеми класичної географії, проблеми розвитоку географічної оболонки та її сфер, теорій суспільно-географічного розвитку;

–        обґрунтовувати роль і значення географічної складової у житті людини й суспільства;

–        застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

–        аналізувати та інтерпретувати результати дослідження теоретичних проблем сучасної географії на основі знань про основні географічні концепції;

–        розуміти значення проблем географії для сучасного суспільства.