Навчальна дисципліна «Геоекологія» є обов’язковою та є складовою циклу професійної підготовки фахівців. 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент під час вивчення дисципліни «Геоекологія» є:

ü  Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, регіональному, в межах України, локальному).

ü  Здатність належно використовувати географічну термінологію, ефективно і вільно передавати географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами.

ü  Здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та країнах.

ü  Здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства. 

При вивченні дисципліни студент повинен:

Знати:

–      основні механізми функціонування природних і суспільних територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і залежності між компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них;

–      просторову диференціацію географічної оболонки і географічного середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях;

–      найважливіші аспекти функціонування компонентів літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери як складових географічної оболонки.

Вміти:

–           пояснює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом природних і антропогенних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства;

–           охарактеризувати регіони, ландшафти і біогеоценози України, пояснити їх особливості і взаємозв’язки, сформовані географічним положенням та іншими географічними чинниками;

–           застосовувати фундаментальні екологічні знання для оцінки екологічнї ситуації в Україні;

– планувати й розробляти економічно обґрунтовані заходи з охорони навколишкнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

– аналізувати зміст інформації щодо стану природних умов та ресурсів, результатів природокористування.


ü  Здатність встановлювати роль і місце України у сучасному світі в контексті географічних чинників її розвитку, аналізувати і пояснювати особливості геопросторової організації природи, населення і господарства України.

 

Програмними результатами навчання студента є: планування й розробка економічно обґрунтованих заходів з охорони навколишкнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; аналізування змісту інформації щодо стану природних умов та ресурсів, результатів природокористування.