Предметом вивчення  навчальної дисципліни є походження, закономірності функціонування, розвитку та еволюційних змін живої природи

 Міждисциплінарні зв’язки: ботаніка, зоологія, екологія, генетика, фізіологія рослин, фізіологія людини і тварин

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Історичні та методичні аспекти еволюційної теорії та дискусії щодо еволюційного вчення.

2. Мікроеволюція та макроеволюція.

3. Життя у часі.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Еволюційне вчення” є

формування професійних компетенцій студентів – майбутніх вчителів біології, а саме, діяти автономно, вміти працювати з різними видами інформації, мати екологічну свідомість.

усвідомлення основних положень і понять еволюційного процесу; розвинення основ еволюційного мислення; узагальнення знань комплексу біологічних дисциплін з точки зору еволюційного вчення; формування світогляду.

формування вміння застосовувати набуті знання з основних біологічних дисциплін для з’ясування закономірностей еволюційного процесу, систематизувати і узагальнювати знання основних біологічних понять.