Кафедра Спорту

галузь знань01 «ОСВІТА»

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 014 «Середня освіта (Фізична культура)»)

факультет фізичне виховання

Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до роботи в якості вчителя з фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів, тренера-викладача для роботи в ДЮСШ, ІПВСМ.

Міждисциплінарні зв'язки: теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування; спортивна медицина; методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті; фізіологія спорту; психофізіологія спорту; біомеханіка.

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методикою тренування, структурою побудови тренувального процесу, багаторічної підготовки, відбором і орієнтацією, плануванням тренувального процесу.

Завдання:

1.  Ознайомитись з загальною характеристикою теорії і методики побудови тренувального процесу, структурою тренувального процесу, періодизацією цілорічного тренування, характеристикою мікро-, мезо-, макроциклів для спортсменів різної кваліфікації.

2.          Навчитись здійснювати планування тренувальних занять, програм підготовки за періодами і етапам річної і багаторічної зі складання відповідної документації.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.       Підготовка спортсменів в структурі багаторічного процесу спортивного удосконалення.

2.    Особливості занять зі спортсменами різної кваліфікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-        структуру тренувального процесу;

-   методику навчання і тренування по періодам і етапам багаторічної підготовки спортсменів різної кваліфікації;

-    методику побудови тренувального процесу в мікроциклах, мезоциклах і макроциклах;

-  психофізіологічні стани організму, які виникають в спортивній діяльності.

вміти:

-    складати конспект тренувальних занять, планів тижневого мікроциклу, тренувальних зборів;

-   планувати програму підготовки спортсменів різної кваліфікації на рік, два роки і 4-х річний Олімпійський цикл.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Морфологічні критерії спортивного відбору» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 017 «Освіта» спеціальності 8.01017 «Фізична культура і спорт».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є активне формування особистості майбутнього фахівця фізичного виховання знань щодо визначення критеріїв перспективності особи до занять певним видом спорту.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна генетика, загальна фізіологія, вікова фізіологія, теорія та методика фізичного виховання, педагогіка, психологія, теорія та методика обраного виду спорту.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль №1. Морфологічні проблеми спортивного відбору.

Модуль №2. Генетика морфологічних ознак і рухових здібностей людини.

Модуль №3. Генетичні маркери в системі індивідуального прогнозу рухової обдарованості.

Метою навчальної дисципліни є вивчення проблем спадковості і рухової обдарованості людини та формування вміння генетичного прогнозу розвитку морфологічних ознак і рухових здібностей спортсменів.

На лекційних заняттях студентам надається сучасний інформативний матеріал щодо систем спортивного відбору та практичного  використання морфологічних генетичних маркерів під час відбору спортсменів на сучасному етапі та сформувати у студентів загальне уявлення про матеріальні основи спадковості людини. Розглянути основні генетичні закономірності розвитку морфологічних ознак і рухових здібностей людини.

 На семінарських заняттях студенти навчаються практично використовувати морфологічні генетичні маркери в системі спортивного відбору.

До самостійної роботи студентів входить - вивчення рекомендованої літератури, складання планів та схем з використанням генетичних маркерів.  Виконуються домашні завдання по складанню спеціальної методичної документації.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Рекреаційні види спорту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та 014 «Середня освіта. Фізична культура».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності педагогічно організованого відновлення працездатності засобами фізичної культури і спорту.

Мета – надати майбутнім спеціалістам фізичного виховання знання, вміння та навички у визначенні місця рухової діяльності, спрямованої на задоволення потреби людини активно відпочивати для адаптації, відновлення, зміни діяльності, а також удосконалення особистої конституції фізичної та духовної; надання знань підбору рухової діяльності в залежності від вікових особливостей та загальних положень керівництва; організації та методики її викладання.

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни «Рекреаційні види спорту» є ознайомлення студентів:   

На лекціях студентам надається інформативний матеріал з визначення поняття «рекреація» та «фізична рекреація»; історії формування та теорії походження рекреації; історії розвитку рекреаційної діяльності за кордоном; теорії походження рекреації; мети, чинників розвитку, завдань і характеристики рекреації в сучасному суспільстві; спортивних ігор в рекреаційно-оздоровчих заняттях; українських народних ігор та забав у рекреаційній діяльності.

На практичних заняттях студенти оволодівають вміннями та навичками із загальної та спеціальної фізичної підготовленості, закріплюють знання, вміння та навички керівництва й управління навчально-виховним процесом з використанням рекреаційних видів спорту.

До самостійної роботи студентів входить: вивчення рекомендованої літератури,  написання та вивчення рекреаційних видів спорту за індивідуальним завданням викладача.


Міждисциплінарні зв’язки з:  теорією та методикою фізичного виховання, педагогікою, анатомією, фізіологією людини, гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол) та рухливими іграми.

Курс «Неолімпійські  та масові види спорту» входить у програму навчання студентів спеціальностей 8.01017 «Фізична культура і спорт» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Метою викладання навчальної дисципліни «Неолімпійські  та масові види спорту» підготувати спеціаліста фізичного виховання, вчителя фізичної культури здатного виконувати професійну навчально-виховну і позакласну роботу в ЗОШ, ДЮСШ, СДЮШОР, закладах літнього відпочинку дітей.

Дана програма навчальної дисципліни  передбачає ознайомлення студентами історії, теорії і правил гри деяких неолімпійських видів спортивних ігор, оволодіння уміннями та навичками, необхідними для педагогічної роботи.

В діючу програму для загальноосвітніх навчальних закладів включені чотири види спортивних ігор: баскетбол, волейбол, гандбол та футбол. Матеріал програми передбачає вивчення основних технічних прийомів, тактичних дій та правил гри.

У багатьох школах не має стандартних ігрових майданчиків, спортивних залів або достатнього контингенту учнів, щоб проводити заняття за шкільною програмою з спортивних ігор. Тому, як правило, спортивні ігри проводяться за спрощеними правилами, що склалися в тому чи іншому регіоні. У зв’язку з цим вивчення даного курсу стає актуальним, представлені в програмі навчальної дисципліни історія виникнення та правила змагань різноманітних різновидів спортивних ігор, дають можливість учителям фізичної культури, керівникам спортивних гуртків і секцій, тренерам-викладачам спортивних шкіл вирішувати поставлені задачі та розширювати уявлення учнів про популярні, сучасні спортивні ігри в цілому.

Учбові заняття проводяться у формі лекцій, практичних та самостійних занять. На лекціях розглядаються питання з історії виникнення, правил гри, розвитку та сучасний стан спортивних ігор на Україні та в зарубіжних країнах, техніці, тактиці, фізичній, психологічній підготовці.

На практичних заняттях студенти оволодівають уміннями та навичками з техніки, тактичних дій, самостійного суддівства ігор.

Самостійні заняття студентів передбачають вивчення програмного матеріалу по рекомендованій літературі, виконання домашніх завдань, організація та проведення змагань спортивних ігор, що вивчаються.

Облік успішності ведеться у формі атестацій, заліку та контрольних робіт у строки, встановлені навчальним планом.

 

Завдання курсу: Основними завданнями вивчення дисципліни «Неолімпійські та масові види спорту»:

·        Ознайомити з історію розвитку і сучасним станом неолімпійських та масові види спорту в світі та  Україні;

·        Засвоїти знання  правил, проведення та організацією змагань неолімпійських та масові види спорту, що вивчаються;

·        Формувати професійно-педагогічні вміння та навички при проведені шкільного уроку у відповідності з завданнями програм для загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури.

·        Формувати теоретичних знання і практичні навички, вміння по самостійному навчанню студентів.