Структура програми навчального курсу

„Загальна фізика (Електрика  і магнетизм. Оптика. Квантова фізика. Атомна і ядерна фізика)”

 

Анотація до навчальної програми

Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 4 модуліі.

Осінній семестр.

Модуль 1. Електростатика і закони постійного струму

3.1.         Електростатика

3.2.         Постійний стру

Весняний семестр.

Модуль 2. Електромагнітні явища

4.1.         Магнітне поле

4.2.         Електромагнітна індукція

4.3.         Змінний струм

4.4.         Електромагнітні хвилі

Модуль 3. Оптика

5.1.         Геометрична оптика і фотометрія

5.2.         Хвильова оптика

 

Модуль 4. Квантова і атомна фізика.

6.1.         Елементи квантової фізики

6.2.         Фізика атома і ядра

 

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Електростатика і закони постійного струму” є:

-         вивчення взаємодії точкових зарядів;

-         вивчення характеристик електричного поля;

-         вивчення законів постійного струму;

-         вивчення процесів пов’язаних з протіканням постійного струму в різних середовищах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл постійного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні другого модуля „Електромагнітні явища” є:

-         вивчення законів, які описують існування магнітних полів;

-         вивчення явища електромагнітної індукції та його застосування;

-         вивчення явищ пов’язаних з протіканням змінного струму;

-         вивчення явищ пов’язаних з поширенням електромагнітних хвиль;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл змінного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні третього модуля „Оптика” є:

-         вивчення геометричної оптики і фотометрії;

-         вивчення явищ хвильової оптики;

-         вивчення теплових явищ нелінійної оптики;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування оптичними приладами;

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         побудови зображень в тонких лінзах і дзеркалах.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні четвертого модуля „Квантова і атомна фізика” є:

-         вивчення квантових явищ і елементів квантової механіки;

-         вивчення процесів поділу і синтезу в ядрах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування приладами для реєстрації заряджених частинок та вимірювання радіологічної активності;

 

 

Розподіл балів за формами роботи

 

Види робіт

Кількість

Бали

Загальна кількість балів

Лабораторні роботи

14

Середнє арифметичне максимальна оцінка 15 балів

15

Тестові завдання

2

5;5

10

Контрольні роботи

2

5; 5

10

Колоквіуми

4

10;10;10;10

40

Загальне тестове завдання

1

25

25

Всього:

100

 

Шкала оцінки знань студентів

Оцінка ЕСТS

Оцінка (За національною шкалою)

Сума балів

А

5 (відмінно/зараховано)

90-100

В,С

4 (добре/зараховано)

75-89

D,Е

3 (задовільно/зараховано)

60-74

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59

F

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

0-34

Значення оцінки за шкалою

Оцінка ЕСТS

Оцінка

Бали

Характеристика

А

5 - Відмінно

90-100

робота з мінімальними помилками

В

4 - Дуже добре

83-89

вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

С

4 - Добре

75-82

в цілому хороша робота, але з помітними помилками

D

3 - Задовільно

68-74

пристойно, але із значними помилками

Е

3 - Достатньо

60-67

задовольняє мінімальні вимоги

2 - Не прийнято

35-59

необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)

F

2 - Не прийнято

0-34

необхідна значна подальша робота (переробити)

 

 

Методичне забезпечення

 

1.     Інструкції до лабораторних робіт;

2.     Інформаційний пакет з дисципліни;

3.     Таблиці і демонстрації;

4.     Тестові завдання;

5.     Роз даткові матеріали до практичних занять;

6.     Матеріали для контрольних і колоквіумів.

 

 

 

Література

 

1.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Тєхніка, ч.І. Механіка. Молекулярна фізика та основи Термодинаміки, 1998

2.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.2. Електрика та магнетизм, 2001

3.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.З. Оптика. Квантова фізика, 2000

4.           Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики. - М.: Высш. шк., 2000. - 718 с.

5.           Барановський В.М. та ін. За ред. Горбачук І.Т. Загальна: фізика. Лабораторний практикум. - К.: Вища шк., 1992 -509 с.

6.           Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. - М  -Высш. шк., 1996 -264с.

7.           Элементарный учебник физики: Учебное пособие в 3-х т. / Под ред. Г.С. Ландсберга, т. I. Механика и молекулярная физика. — М.: Наука.Главн. ред. фіз.-мат. литературы, 1985. —480 с.

8.           Фізичний практикум /Дущенко В.П., Бережний П.В., Барановський Р.М., Горбачук І.М., Шут М.І./. - К.: Вища школа, 1984.

9.           Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. - 464с

10.      Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: Высш. шк., 2000 - 303 с.

11.      Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1997. — 541 с.

12.      Кабардин О.Ф. Физика: Справ, материалы: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1988. — 367 с.

 

 

Провідний викладач курсу                                        доцент Дятлов Ю. В.