Кафедра Фізики та астрономії

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “_Методика навчання фізики в середній школі_» є формування фахових компетенцій майбутніх вчителів фізики основної школи  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни    є  формування в студентів уявлення про особливості навчання фізики в основній школі  сформування  фахових, практичних, комунікативних, практичних. компетенцій, властивих для вчителя фізики основної школи   “

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: зміст і структуру навчального курсу фізики основної школи, сучасні методи навчання фізики учнів, зміст арсеналу методів і засобів навчання, фізіологічні і психологічні особливості учнів основної школи, шляхи упровадження в практику сучасних комунікаційних технологій.

 

 

вміти: організувати ефективний навчальний процес з фізики з учнями основної школи, будувати виклад навчальної інформації з дотриманням наукової логіки, проводити демонстрацію визначених програмою обов’язкових демонстрацій фізичних явищ, доступно пояснювати хід розв’язування фізичних задач, ілюструвати виклад навчального матеріалу прикладами з повсякденного життя та техніки, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів і використовувати ефективні методи їх підвищення.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __360_____ години__12______ кредитів ЄКТС.


Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів природничих спеціальностей достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання фізичних принципів.


Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасно! фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 1 семемтр.

Весняний семестр.

1.1.         Кінематика

1.2.         Динаміка

1.3.         Механічні коливання і хвилі

1.4.         Механіка рідин і газів.

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Механіка” є:

-         вивчення кінематики і динаміки матеріальної точки і системи матеріальних точок;

-         вивчення коливальних  процесів;

-         вивчення динамічних процесів в рідинах і газах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування механічними вимірювальними приладами (терези, динамометр, мікрометр, секундомір та ін.)

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         моделювання процесів при вивченні механічних явищ.


Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасно! фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 1 семемтр.

Весняний семестр.

1.1.         Кінематика

1.2.         Динаміка

1.3.         Механічні коливання і хвилі

1.4.         Механіка рідин і газів.

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Механіка” є:

-         вивчення кінематики і динаміки матеріальної точки і системи матеріальних точок;

-         вивчення коливальних  процесів;

-         вивчення динамічних процесів в рідинах і газах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування механічними вимірювальними приладами (терези, динамометр, мікрометр, секундомір та ін.)

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         моделювання процесів при вивченні механічних явищ.


Структура програми навчального курсу

„Загальна фізика (Електрика  і магнетизм. Оптика. Квантова фізика. Атомна і ядерна фізика)”

 

Анотація до навчальної програми

Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 4 модуліі.

Осінній семестр.

Модуль 1. Електростатика і закони постійного струму

3.1.         Електростатика

3.2.         Постійний стру

Весняний семестр.

Модуль 2. Електромагнітні явища

4.1.         Магнітне поле

4.2.         Електромагнітна індукція

4.3.         Змінний струм

4.4.         Електромагнітні хвилі

Модуль 3. Оптика

5.1.         Геометрична оптика і фотометрія

5.2.         Хвильова оптика

 

Модуль 4. Квантова і атомна фізика.

6.1.         Елементи квантової фізики

6.2.         Фізика атома і ядра

 

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Електростатика і закони постійного струму” є:

-         вивчення взаємодії точкових зарядів;

-         вивчення характеристик електричного поля;

-         вивчення законів постійного струму;

-         вивчення процесів пов’язаних з протіканням постійного струму в різних середовищах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл постійного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні другого модуля „Електромагнітні явища” є:

-         вивчення законів, які описують існування магнітних полів;

-         вивчення явища електромагнітної індукції та його застосування;

-         вивчення явищ пов’язаних з протіканням змінного струму;

-         вивчення явищ пов’язаних з поширенням електромагнітних хвиль;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування електровимірювальними приладами;

-         проводити розрахунки електричних кіл змінного струму.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні третього модуля „Оптика” є:

-         вивчення геометричної оптики і фотометрії;

-         вивчення явищ хвильової оптики;

-         вивчення теплових явищ нелінійної оптики;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування оптичними приладами;

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         побудови зображень в тонких лінзах і дзеркалах.

 

Типовими завданнями діяльності при вивченні четвертого модуля „Квантова і атомна фізика” є:

-         вивчення квантових явищ і елементів квантової механіки;

-         вивчення процесів поділу і синтезу в ядрах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

 

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         користування приладами для реєстрації заряджених частинок та вимірювання радіологічної активності;

 

 

Розподіл балів за формами роботи

 

Види робіт

Кількість

Бали

Загальна кількість балів

Лабораторні роботи

14

Середнє арифметичне максимальна оцінка 15 балів

15

Тестові завдання

2

5;5

10

Контрольні роботи

2

5; 5

10

Колоквіуми

4

10;10;10;10

40

Загальне тестове завдання

1

25

25

Всього:

100

 

Шкала оцінки знань студентів

Оцінка ЕСТS

Оцінка (За національною шкалою)

Сума балів

А

5 (відмінно/зараховано)

90-100

В,С

4 (добре/зараховано)

75-89

D,Е

3 (задовільно/зараховано)

60-74

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59

F

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

0-34

Значення оцінки за шкалою

Оцінка ЕСТS

Оцінка

Бали

Характеристика

А

5 - Відмінно

90-100

робота з мінімальними помилками

В

4 - Дуже добре

83-89

вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

С

4 - Добре

75-82

в цілому хороша робота, але з помітними помилками

D

3 - Задовільно

68-74

пристойно, але із значними помилками

Е

3 - Достатньо

60-67

задовольняє мінімальні вимоги

2 - Не прийнято

35-59

необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)

F

2 - Не прийнято

0-34

необхідна значна подальша робота (переробити)

 

 

Методичне забезпечення

 

1.     Інструкції до лабораторних робіт;

2.     Інформаційний пакет з дисципліни;

3.     Таблиці і демонстрації;

4.     Тестові завдання;

5.     Роз даткові матеріали до практичних занять;

6.     Матеріали для контрольних і колоквіумів.

 

 

 

Література

 

1.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Тєхніка, ч.І. Механіка. Молекулярна фізика та основи Термодинаміки, 1998

2.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.2. Електрика та магнетизм, 2001

3.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т, Луцик П.П. Загальний курс фізики. - К.: Техніка, ч.З. Оптика. Квантова фізика, 2000

4.           Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики. - М.: Высш. шк., 2000. - 718 с.

5.           Барановський В.М. та ін. За ред. Горбачук І.Т. Загальна: фізика. Лабораторний практикум. - К.: Вища шк., 1992 -509 с.

6.           Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. - М  -Высш. шк., 1996 -264с.

7.           Элементарный учебник физики: Учебное пособие в 3-х т. / Под ред. Г.С. Ландсберга, т. I. Механика и молекулярная физика. — М.: Наука.Главн. ред. фіз.-мат. литературы, 1985. —480 с.

8.           Фізичний практикум /Дущенко В.П., Бережний П.В., Барановський Р.М., Горбачук І.М., Шут М.І./. - К.: Вища школа, 1984.

9.           Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. - 464с

10.      Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: Высш. шк., 2000 - 303 с.

11.      Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1997. — 541 с.

12.      Кабардин О.Ф. Физика: Справ, материалы: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1988. — 367 с.

 

 

Провідний викладач курсу                                        доцент Дятлов Ю. В.


Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є озброїти педагогів-практиків професійними знаннями про особливості виховних процесів людей різних вікових груп, соціальних утворень, уміннями прогнозувати, проектувати і здійснювати навчально-виховний процес в різноманітних умовах, оцінювати його ефективність. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є засвоєння закономірностей процесу виховання, його структури й механізмів, засвоєння теорії й методики організації навчально-виховного процесу, його змісту, принципів, організаційних форм, методів та прийомів.


Курс "Педагогіка вищої школи" призначений для магістрів.  

Мета курсу: навчити студентів основ педагогіки та дидактики вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в Україні, функціями та особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої школи.

Завдання курсу:

1.Ознайомити магістрантів з основами та дидактикою вищої школи.

2.Ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його професіограми.