1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “_Методика навчання фізики в середній школі_» є формування фахових компетенцій майбутніх вчителів фізики основної школи  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни    є  формування в студентів уявлення про особливості навчання фізики в основній школі  сформування  фахових, практичних, комунікативних, практичних. компетенцій, властивих для вчителя фізики основної школи   “

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: зміст і структуру навчального курсу фізики основної школи, сучасні методи навчання фізики учнів, зміст арсеналу методів і засобів навчання, фізіологічні і психологічні особливості учнів основної школи, шляхи упровадження в практику сучасних комунікаційних технологій.

 

 

вміти: організувати ефективний навчальний процес з фізики з учнями основної школи, будувати виклад навчальної інформації з дотриманням наукової логіки, проводити демонстрацію визначених програмою обов’язкових демонстрацій фізичних явищ, доступно пояснювати хід розв’язування фізичних задач, ілюструвати виклад навчального матеріалу прикладами з повсякденного життя та техніки, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів і використовувати ефективні методи їх підвищення.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __360_____ години__12______ кредитів ЄКТС.