Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Природничо-математичний факультет

Кафедра фізики та астрономії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вибрані питання експериментальної фізики

 

Спеціальность           014.08 Середня освіта (Фізика)

 

 

 

 

 

Розглянуто і затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 1 від 1 вересня 2020р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020– 2021 навчальний рік


 


Назва курсу

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Викладач

Гриценко Микола Іванович

Профайл викладача (-ів)

 http://chnpu.edu.ua/lecterns/physandmath-lectern/302-kafedra-fiziki-ta-astronomiji

Контактний тел.

+380994325414

E-mail:

hrytsenkomi@gmail.com

Сторінка курсу дистанційного навчання

https://moodle.chnpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=15

Консультації

Згідно розкладу

1.   Коротка анотація до курсу. Основу курсу складають фундаментальні фізичні теорії з фізики напівпровідників, які включають: загальні відомості про напівпровідники, елементи зонної теорії та статистики напівпровідників, а також кінетичні та контактні явища в напівпровідниках, оптичні і фотоелектричні явища в них. Розглянута роль українських вчених у розвитку фізики напівпровідників.

2.   Мета та цілі курсу. Забезпечити якісну фундаментальну підготовку студентів і розвиток їх творчих здібностей. Поглибити і узагальнити знання, набуті в процесі системного вивчення курсу загальної фізики і оволодіти методами експериментальних досліджень у галузі фізики напівпровідників.

3.   Формат курсу : Змішаний (blended)

4. Результати навчання. Знати основні поняття: метали, напівпровідники, діелектрики, монокристали, полікристали, кристалічна гратка, зони Бриллюена, носії струму (електрони провідності, дірки), ефективна маса носіїв, рухливість носіїв, електричний струм, густина електричного струму, електричне коло, енергетичні зони, статистика Фермі Дірака, гомо-і гетеро переходи. р-n перехід, напівпровідниковий діод, транзистор, контактна різниця потенціалов, власне поглинання світла, домішкове поглинання, екситонне поглинання, поглинання вільними носіями заряду, фотопровідність напівпровідників, світлодіоди, напівпровідникові лазери, інтегральні мікросхеми.

      Знати основні закономірності: закон Ома, механізм провідності напівпровідників, функція розподілу Фермі, термоелектричні явища, ефект Зеебека, ефект Пельтьє, ефект Холла, вентильний фотоефект, основні механізми генерації темнових носіїв струму, основні принципи генерації світла в напівпровідниках, принцип дії напівпровідникових лазарів, основні уявлення про мікроелектроніку; знати вклад українських вчених у розвиток фізики напівпровідників.

      Вміти: застосовувати теоретичні основи механізмів електропровідності напівпровідників у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів; використовувати отримані теоретичні знання для пояснення принципу дії напівпровідникових випрямлячів, транзисторів, напівпровідникових лазарів та інших напівпровідникових приладів; обирати методи експериментального визначення основних параметрів напівпровідників: ширини забороненої зони, концентрації носіїв струму, рухливості носіїв струму та інших; досліджувати основні властивості напівпровідникових приладів: діодів, транзисторів, фотодіодів, фоторезисторів.

 

5. Обсяг курсу

Вид заняття

Загальна к-сть годин

лекції

 18

лабораторні

 16

самостійна робота

 71

 

6. Ознаки курсу:

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс

(рік навчання)

Нормативний\

вибірковий

2020-2021

2

014.08 Середня освіта (Фізика)

1

нормативний (Н)

 

7. Пререквізити – Базові знання, вміння і навички які отримані під час здобуття бакалаврської освіти.

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – Володіння програмами з офісного пакету та  вміння користуватися ресурсами мережі Інтернет.  Мати персональний комп’ютер або інший пристрій з доступом до мережі Інтернет.

9. Політики курсу – Студент та викладач мають бути взаємно толерантними та поважати думку інших. Заперечення та зауваження подаються лише в коректній формі. Неприпустимими є підказування та списування під час будь-яких видів робіт.

10. Схема курсу

Програма курсу

Курс розрахований на 3,5 кредити (105 год)

Теми лекцій та розподіл годин за видами роботи:


з/п

Тема

Лекції

Лаб. роботи

Самостійна робота

Разом

1

2

3

5

6

 

1

Загальні відомості про напівпровідники

2

 

6

8

2

Напівпровідникові матеріали

2

 

6

8

3

Елементи зонної теорії

2

4

9

15

4

Статистика напівпровідників

2

 

10

12

5

Кінетичні явища в напівпровідниках

2

4

8

14

6

Напівпровідникові прилади: діоди і транзистори

2

4

10

16

7

Оптичні властивості напівпровідників

2

 

8

10

8

Фотоелектричні явища в напівпровідниках

2

4

8

14

9

Основні уявлення про мікроелектроніку

2

 

6

8

 

Разом годин

18

16

71

105

 

Перелік лабораторних робіт:


з/п

Тема лабораторної роботи

Кількість годин

1

Визначення ширини забороненої зони напівпровідників

2

2

Визначення концентрації і холлівської рухливості основних носіїв заряду.

4

3

Вивчення температурної залежності термоелектрорушійної сили.

4

4

Вивчення фотопровідності напівпровідників.

2

5

Вивчення властивостей напівпровідникових фотодіодів.

2

6

Вивчення властивостей напівпровідникових фоторезисторів.

2

 

Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Сміт Р. Напівпровідники. – ІЛ, 1962.

2. Йоффе А.Ф. Фізика напівпровідників. – «Енергія», 1962.

3. Блекмор Д. Статистика електронів в напівпровідниках. – «Мир», 1964.

4. Шалимова К.В. Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – «Энергия», 1970.

5. Ковтонюк Н.Ф. Измерения параметров полупроводниковых материалов. – «Металургія», 1970.

6. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. – «Физматиз», 1963.

7. Інформаційні ресурси в Інтернеті.

 

11. Система оцінювання та вимоги

Форми контролю навчальних досягнень  75/25

(поточний та підсумковий)

Л – лабораторні

Т - тестування

екзамен

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий екзамен

Сума

 

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 3

 

 

Тема

Л1

Л2

Л3

Т1

Л4

Л5

Л6

Т2

25

100

Бали

5

8

7

20

5

5

5

20

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

зараховано

83 – 89

B

75 – 82

C

68 – 74

D

60 – 67

E

35 – 59

Fx

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

12. Перелік питань курсу

1. Короткий історичний огляд розвитку фізики напівпровідників.

2. Загальні властивості напівпровідників.

3. Метали, діелектрики, напівпровідники.

4. Температурна залежність провідності напівпровідників і металів.

5. Галузі використання напівпровідників.

6. Напівпровідникові матеріали, їх класифікація.

7. Методи очистки напівпровідникових матеріалів.

8. Методи вирощування монокристалів.

9. Кристалічна структура напівпровідників. Кристалічна гратка.

10. Елементарна комірка. Комірка Вігнера-Зейтца.

11. Індекси Міллера.

12. Електронний газ в періодичному потенціальному полі. Наближення сильного і слабого зв’язку .

13. Зони Бриллюена. Періодичність енергії. Ефективна маса.

14. Структура енергетичних зон напівпровідників. Зонні схеми металів, напівпровідників, діелектриків.

15. Реальні кристали. Дефекти і спотворення кристалічної гратки.

16. Основні уявлення про статистику напівпровідників. Статистика Фермі-Дірака. Функція розподілу Фермі.

17. Електропровідність напівпровідників. Рухливість електронів і дірок.

18. Термоелектричні явища. Ефекти Зеебека, Пельтьє, Томсона.

19. Ефект Холла. Термомагнітні явища.

20. Власна і домішкова електропровідність напівпровідників. Донорні і акценторні домішки.

21.Контакт двох напівпровідників. Поняття про р-п- переходи. Напівпровідниковий діод.

22.Транзистор, його властивості і застосування.

23.Власне поглинання світла і зонна структура. Домішкове і екситонне поглинання.

24.Поглинання світла вільними носіями заряду та кристалічною граткою.

25.Фотопровідність напівпровідників (внутрішній фотоефект). Рекомбінація носіїв заряду. Фоторезистори.

26.Основні принципи генерації світла в напівпровідниках. Світлодіоди та напівпровідникові лазери.

27.Основні уявлення про мікроелектроніку. Інтегральні схеми: технологія та застосування.

28.Внесок українських вчених у розвиток фізики напівпровідників.