Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Природничо-математичний факультет

Кафедра фізики та астрономії

 

 

                                               СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

М Е Т О Д И К А   Н А В Ч А Н Н Я   Ф І З И К И

 

підготовки ___магістр _____________________

(назва освітнього ступеня)

 

галузі знань ____01 – освіта/педагогіка

шифр і назва галузі)

спеціальності___014.08 середня освіта (фізика) 

(шифр і назва спеціальності)

 

                                                                                                                                                                                                     Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 5 від 23 січня 2020р

 

 

 

 

 

2020 – 2021 навчальний рік

 


Назва курсу

М Е Т О Д И К А   Н А В Ч А Н Н Я   Ф І З И К И

Викладач

Савченко Віталій Федорович

Профайл викладача (-ів)

http://chnpu.edu.ua/lecterns/physandmath-lectern/302-kafedra-fiziki-ta-astronomiji

Контактний тел.

+380677813992

E-mail:

fizyka@ukr.net

Сторінка курсу дистанційного навчання

https://moodle.chnpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=15

Консультації

Згідно розкладу

 

Назва дисципліни                Методика навчання фізики в старшій школі.

 

Мета вивчення:                   Сформувати в студентів практичні компетентності вчителя фізики середнього навчального закладу. сформувати в  студентів теоретичні і практичні вміння і навички, необхідні для реалізаціх завдань, поставлених навчальним планом школи і стандартами освіти в Україні.

Об’єкт навчального предмета: навчальний предмет «фізика» у середньому навчальному закладі.

Предмет вивчення: система знань і навичок, необхідних для формування в учнів системи фізичних знань і практичних вмінь з фізики, формування знань про сучасну наукову картину світу.

 

Структура курсу навчального предмета:

1. Приватна методики навчання фізики в   старшій школі.

2. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту.

3. Інноваційні технології в організації  навчального процесу  з фізики в старшій  школі.

 

Витяг з навчального плану «Методика навчання фізики»(магістр)

Семестри

Обсяг  год/тиждень

Усього

 

Залікові заходи

І

7

104

 

Екзамен

ІІ

 

 

Курсова робота

Залік

 ІІІ    

 

 

 

 

Кваліфікаційний екзамен .

Захист квал. роботи

                          

Навчальна програма з методики навчання фізики.

Змістовий модуль 1.      Методика навчання фізики в старшій школі.

 

Методика вивчення основ кінематики в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Аналіз змісту основних фізичних величин, які використовуються в класичній кінематиці. Організація навчального процесу з вивчення і застосування рівнянь руху. Формування практичних навичок застосування координатно-векторного методу та класичного методу відносності до ров'язання основної задачі механіки. Зв'язок теми з програмою базового курсу фізики.

 

  Методика вивчення основ динаміки в старшій школі, . Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Методика формування уявлень про масу і силу на основі динаміки Ньютона. Методологічне значення вивчення законів динаміки Ньютона в курсі фізики старшої школи. Аналіз вчення про сили і методика ознайомлення з ними учнів старшої школи. Координатно-векторний метод як основа для розв'язання основної задачі механіки в програмі динаміки.

  Методика вивчення основ молекулярно-кінетичної теорії в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Значення теми для формування фізичної картини світу і забезпечення грунтовного засвоєння наступних тем програми. Міжпредметні зв'язки з хімією як засіб реалізації вимог, які ставляться до учнів щодо знання теми. Індуктивний і дедуктивний підхід у побудові системи вивчення законів ідеального газу та агрегатних станів речовини. Роль фізичного експерименту в навчанні учнів.  Опора на знання, отримані при вивченні базового курсу як засіб посилення мотиваційної складової процесу вивчення основ МКТ у старшій школі.

  Методика вивчення основ термодинаміки в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Освітнє і світоглядне значення теми. Формування уявлень про внутрішню енергію та кількість теплоти на основі першого закону термодинаміки. Роль  вивчення першого і другого законів термодинаміки для формування наукового світогляду учнів. Практичні аспекти вивчення розділу.

  Методика вивчення основ електростатики в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Місце теми в процесі формування уявлень про електромагнітне поле. Місце принципів близькодії та далекодії у формуванні основних уявлень учнів при вивченні теми. Фізичний експеримент як основа для формування уявлень про електричний заряд і електричне поле. Методика вивчення основних властивостей і характеристик електричного поля. Практичні аспекти вивчення теми. 

  Методика вивчення законів постійного струму  в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Дидактична оцінка теми. Особливості формування уявлень про фізичні величини, які характеризують електричне коло. Місце закону Ома в структурі теми. Місце елементів теорії Максвелла в змісті теми. Практичні і розвивальнні  аспекти теми.

  Методика вивчення електромагнетизму в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Підпорядкеування теми теорії Максвелла. Зміст і структура теми в різних підручниках і програмах.Формування наукових уявлень про електромагнітне поле. Послідовність введення уявлень про магнітне і електричне поля, її вплив на дидактичну модель розділу. Основні величини, що характеризують електромагнітне поле, методика їх формування. Практичний і розвивальний аспекти вивчення теми.

  Методика вивчення основних положень теорії коливальних і хвильових процесів у старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Різні підходи до побудови структури і методики вивчення теми. Особливості формування уявлень про особливості коливальних і хвильових процесів різної природи, уведення основних величин, що характеризують коливальні процеси. Методика вивчення основних закономірностей коливальних процесів.  Практичний і розвивальний аспекти вивчення теми.

  Методика вивчення основних положень спеціальної теорії відносності в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Значення вивчення теми для формування наукового світогляду учнів. Перспективні зв'язки теми з іншими темами програми. Формування уявлень про релятивізм сучасних розділів програми. Розвивальний   аспект вивчення теми.

 

 Методика вивчення основ хвильової та квантової оптики  в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Дидактичні особливості реалізації принципу квантово- хвильового дуалізму в процесі вивчення теми. Опора на знання з оптики, отримані учнями при вивченні базового курсу.Формування уявлень квантової фізики на основі історичного і експериментального підходів. Розвивальний і практичний аспект вивчення теми.

 Методика вивчення будови атома та атомного ядра в старшій школі. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми в різних програмах і підручниках. Можливі моделі методики вивчення теми. Методика ознайомлення учнів з основними закономірностями в ядерних і атомних процесах. Роль вивчення теми в процесі формування основних уявлень про сучасну наукову картину світу. Ознайомлення учнів з екологічними проблемами, які виникають внаслідок діяльності підприємств ядерної енергетики.

 

Змістовий модуль 2.   Лабораторні роботи з МТШФЕ (теми)

1.Основи динаміки.

2. Закони збереження в механіці.

3. Механічні коливання і хвилі.

4. Гідро та аеродинаміка.

5. Молекулярні явища.

6. Теплові явища.

7. Основи термодинаміки.

8. Властивості газів і парів.

9. Властивості рідин і твердих тіл.

10. Електричне поле.

11. Постійний електричний струм.

12. Електричний струм у  різних середовищах .

13. Магнітне поле.

14. Електромагнітна індукція.

15. Електромагнітні коливання.

16. Хвильові та квантові властивості світла.

 

Змістовий модуль 3. Інноваційні технології в організації  навчального

процесу     з фізики в старшій  школі

Тема 1. Організація навчального процесу з кінематики на основі ІКТ.

Тема 2. Організація навчального процесу з динаміки на основі технології проектів.

Тема 3. Організація навчального процесу з молекулярної фізики з використанням методу мозкового штурму.

Тема 4. Організація навчального процесу з  електродинаміки на основі технології проблемного навчання.

Тема 5. Організація навчального процесу при вивченні коливальних і хвильових процесів на основі особстісно зорієнтованого навчання.

Тема 6. Організація навчального процесу з оптики з застосуванням технології «критичне мислення».

Тема7. Організація навчального процесу з атомної фізики на основі технології модульного навчання.

Тема 8. Організація навчального процесу з   ядерної фізики з використанням форми проблемного семінару.

 

Орієнтовна тематика  курсових робіт з МНФ

1. Методика вивчення законів динаміки Ньютона в старшій школі.

2. Використання STEM-технологій в процесі вивчення основ електродинаміки в курсі фізики старшої школи.

3. Методика вивчення геометричної оптики в курсі фізики старшої школи.

4. Методи індукції та дедукції в процесі вивчення законів ідеального газу в курсі фізики старшої школи.

5.  Методика вивчення законів збереження в курсі фізики старшої школи.

6. Використання фізичного експерименту в процесі формування уявлень учнів про електричні властивості напівпровідників при вивчення фізики в старшій школі.

 

Основні вимоги до курсової роботи

1. Актуальність теми.

2. Розуміння мети роботи.

3. Наявність аналізу змісту і структури теми.

4.  Усвідомлений і конкретний виклад змісту роботи.

5. Аналіз проведених спостережень у школі чи опублікованих матеріалів з досвідом учителів.

6, Висновки, узгоджені з метою і завданням роботи.

7. Використані інформаційні джерела, названі в унормованій формі.

PS. Обсяг роботи – до 30 с. в комп’ютерному наборі шрифтом 14 на папері А4, зверстана у папці без пластикових файлів.

 

        Додаток.           Програма МНФ у старшій школі для підготовки

до Кваліфікаційного екзамену

 

1). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень кінематики в старшій школі, формування основних уявлень учнів про кінематичні величини та їх використання для розв’язання основної задачі механіки  з використанням координатно-векторного підходу.

2). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень динаміки  в старшій школі, формування основних уявлень учнів про застосування законів руху Ньютона   для розв’язання основної задачі механіки.

3).  Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень молекулярної фізики   в старшій школі, формування основних уявлень учнів про застосування молекулярно-кінетичної теорії  при розв’язуванні задач про ідеальний газ.

4). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень термодинаміки  в старшій школі, формування  практичних умінь і навичок при прогнозуванніі розрахунку термодинамічних процесів.

5). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень теорії агрегатних перетворень та формування уявлень учнів про практичне використання процесів агрегатних перетворень речовини.

6). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень електростатики на основі ідей теорії електромагнітного поля Максвелла  в старшій школі,

7). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень електротехніки на прикладі теорії і законів електричних кіл постійного струму. формування уявлень про застосування цих законів для проектування електричних мереж.

8). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення властивостей магнітного поля на основі теорії електромагнітного поля Максвелла, формування елементарних уявлень про експериментальні джерела цієї теорії.

9). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення явища електромагнітної індукції та формування навичок експериментальної перевірки їх достовірності.

10).   Методика вивчення основних положень теорії  механічних коливань та хвиль як узагальнень знань з кінематики та динаміки.

11).  Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення основних положень кінематики в старшій школі, формування основних уявлень учнів про кінематичні величини та їх використання для розв’язання основної задачі механіки.

12). Науково-методичний аналіз змісту, структури  і послідовності вивчення теми «Закони збереження в механіці, формування первинних уявлень про загальність законів збереження в природі.

13). Методика вивчення основних положень фізичної оптики в старшій школі, засоби підтвердження єдності і несуперечливості хвильової і квантової теорії світла.

14). Методика формування в учнів старшої школи уявлень про єдність світу шляхом ознайомлення з Сучасною фізичною картиною світу, як узагальнення знань, отриманих при вивченні попередніх розділів.

15). Методика вивчення теми «Будова  атома та атомного ядра», формування уявлень учнів про екологічні аспекти використання ядерної енергії.

 


Основна література

1.     Методика навчання фізики в старшій школі. За ред.. проф.. В.Ф.Савченка. – К.: «Академія», 2011.-296 с.

2.    Альбін К.В. Методика викладання фізики. - К.: Вища школа, 1970. - 300с.

3.    Савченко В.Ф. та ін.. Навчальний фізичний експеримент. Методичний практикум/ В.Ф.Савченко, М.П.Бойко, М.М.Дідович, В.М.Закалюжний, М.П.Руденко. За ред.. проф. В.Ф.Савченка. – Ніжин: РВВ НДУ ім.. М.Гоголя, 2011. – 540 с.

4.    Дідович М.М. та ін.. Методика навчання розв’язувати задачі з фізики /М.М.Дідович, В.Ф.Савченко, О.В.Мельничук. За ред.. проф. В.Ф.Савченка. – Ніжин: РВВ НДУ ім.. М.Гоголя. – 2012. – 472 с.

 

Додаткова література

1.Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для
учителей. - М.: Просвещение, 1983. - 160с.

2.Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. - М.: Просвещение,
1980.-112с.

3. Малафеев В.И. Проблемное обучение физике в средней школе. - М.: Просвещение, 1980. -
127с.

4.Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. Ч.І. / Под ред. В.П.Орєхова и А.В.Усовой. - М.: Просвещение, 1980. - 320с.

5.     Осадчук Л.А. Методика преподавания физики.- К.: Вища школа, 1984. - 352с.

6.      Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-12 класи. К.: ВТФ
“Перун”, 2005,2006, 2018. 

7.     Сердинский В.Г. Экскурсии по физике в средней школе. - М.: Просвещение. - 223с.

8.        Хорошавин С.А. Физический експеримент в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. -
175с.

9.        Чепуренко В.Г., Нижник В.Г., Гайдучок Г.М. Лабораторні роботи з фізики в середній
школі. - К.: Рад. школа. - 248с.

10.    Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. - М.:
Педагогика, 1986.-174с.

Інформаційні ресурси

1.         Підручники  з фізики для середньої школи.

2.         Підручники і посібники  з методики навчання фізики.

3.         Інтернет ресурси,  

4.         Журнал «Фізика та астрономія в рідній школі».

5.         Журнал-газета «Фізика в школах України».