Навчальна дисципліна «Основи векторного і тензорного аналізу» є однією з основних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів освітньої спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). Дисципліна розвиває математичний апарат, необхідний для вивчення розділів теоретичної фізики.

Мета курсу: формування основних понять і оволодіння апаратом векторного і тензорного аналізу для вивчення розділів теоретичної фізики та астрофізики; забезпечити базову фахову підготовку вчителя фізики відповідно до галузевого стандарту вищої освіти.

Завдання курсу: формування теоретичних знань з основ векторного і тензорного аналізу, а також використання набутих знань при розв’язанні конкретних задач фізики.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні поняття векторного і тензорного аналізу, операції над векторними полями і тензорами, перетворення систем координат, інтегральні теореми для векторних полів;

вміти: застосовувати математичний апарат векторного і тензорного аналізу при розв’язуванні задач теоретичної фізики та астрофізики, аналізувати фізичні системи та процеси в них.