Курс «Електродинаміка» є фундаментальним розділом теоретичної фізики, вивчення якого забезпечує базову фахову підготовку бакалавра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) та формуванню наукового світогляду.

Мета курсу: забезпечити базову фахову підготовку вчителя фізики відповідно до галузевого стандарту вищої освіти; ознайомити студентів з фундаментальними фізичними теоріями і принципами класичної електродинаміки, а також створити цілісну наукову картину фізичних явищ в електромагнітному полі.

Завдання курсу: оволодіти математичним апаратом класичної електродинаміки для розв’язання будь-яких фізичних задач.

В результаті вивчення курсу студенти мають

знати: основні поняття електродинаміки (електричні заряди і струми, силові характеристики електромагнітного поля, електромагнітні потенціали, електромагнітні хвилі та їх властивості, елементарні випромінювачі); експерименти, які стали основою електродинаміки, та їх математичний запис і узагальнення; повну систему рівнянь класичної електродинаміки та їх загальні розв’язки, запис рівнянь Максвелла в 4-вимірній формі; найбільш важливі наслідки та закони електродинаміки у вакуумі та в речовині (закони Ома та Джоуля-Ленца, закони збереження ); методи електродинаміки: метод квазістаціонарного поля, методи знаходження розв’язків системи диференціальних рівнянь в частинних похідних;

вміти: розв’язувати задачі з використанням системи рівнянь Максвеллі в інтегральній та диференціальній формах (теорема Остроградського-Гаусса, закон повного струму, хвильове рівняння та ін.); вміти переходити від інтегральної форми до диференціальної і навпаки в повній системі рівнянь Максвелла та інших формулах і законах електродинаміки; виводити з рівнянь Максвелла найбільш важливі формули рівняння та закони (закони збереження електричного заряду, енергії, хвильові рівняння).