Курс «Термодинаміка та статистична фізика» є фундаментальним розділом теоретичної фізики, вивчення якого забезпечує базову фахову підготовку бакалавра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). Дисципліна передбачає одержання студентами фундаментальних знань з термодинаміки та методів квантової статистичної фізики для формування в нього цілісної картини фізичних явищ та процесів.

Мета курсу: забезпечити базову фахову підготовку вчителя фізики відповідно до галузевого стандарту вищої освіти; ознайомити студентів з основними поняттями, фізичними теоріями і принципами термодинаміки, а також основами квантової статистичної фізики, що сприяє формуванню цілісного природничо-наукового світогляду.

Завдання курсу: сформувати у студентів цілісної картини природних явищ, а також навчити їх застосовувати отримані знання з курсу при розв’язанні конкретних фізичних задач.

В результаті вивчення курсу студенти мають

знати: основні принципи, закони і методи теоретичної термодинаміки, основи квантової статистичної фізики для різних фізичних систем, основи теорії флуктуацій,  місце статистичної фізики і термодинаміки у природничих науках, роль статистичної фізики і термодинаміки у викладанні шкільного курсу фізики;

вміти: правильно аналізувати процеси, які протікають в макро і мікросвіті, правильно описувати їх; використовувати набуті навички в розв’язуванні важливих задач термодинаміки; застосовувати набуті поняття і навички математичного апарату статистичної фізики у фізичних задачах; застосовувати класичні і квантові розподіли при вивченні властивостей різних фізичних систем; використовувати канонічний розподіл в його різних формах при вивченні окремих систем; застосовувати теоретичні основи курсу у навчальному процесі загальноосвітніх закладів; встановити область і границі використання термодинаміки; усвідомити, що статистичний метод найбільш загальний і послідовний, що в статистичному методі закони термодинаміки безпосередньо витікають із статистичної теорії; аналізувати задачі на застосовність до статистичної теорії.